၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ႔ပင္လယ္ေရသတၱ၀ါ ထက္၀က္ေလ်ာ့က်သြားခဲ့

ဂ်နီဗာ- ပင္လယ္ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ငါးအေရအတြက္မွာ
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ထက္၀က္ခန္႔ က်သြား ေၾကာင္းႏွင့္ လူသားမ်ား၏ အစားအစာ
အတြက္ အဓိကအေရးပါေသာေၾကာင့္ ငါးအေရအတြက္မွာ အမ်ားဆံုးေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း
ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (WWF) က စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္၌
သတိေပးခဲ့သည္။

တရားလြန္ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေရထုညစ္ ညမ္းမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၀
ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္အတြင္း စီးပြားျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္ ေသာ ငါးကုန္စည္ပမာဏ သိသိ
သာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ၌ သတိေပးထားသည္။ ကမၻာတစ္၀န္း
အမ်ားဆံုး စားသံုး ေသာ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ အထိအနာ ဆံုးျဖစ္ရာ တူနာႏွင့္ မက္ကရယ္ငါး
တို႔ပါ၀င္ေသာ ငါးမ်ဳိးရင္း တစ္စုသည္ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က် သြားေၾကာင္း
WWF ၏ Living Blue Planet အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။ ငါးမ်ားေပါက္ပြားသည့္ ပမာဏ
ထက္ လူမ်ား၏ဖမ္းဆီးမႈ ပမာဏက ပိုမ်ားေနရာ ယင္းမွာ သမုဒၵရာကို အႀကီး
အက်ယ္ပ်က္စီးေစသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း WWF International ၏ ေခါင္းေဆာင္
မာကိုလင္မ္ဘာတီနီက ဆိုသည္။

ငါးမ်ားသာမက ငါးမ်ဳိးစိတ္ မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ား၊
လမုပင္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျမက္မ်ားလည္း အလြန္အမင္း ေလ်ာ့ပါးလာေၾကာင္း WWF
အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

သႏၲာေက်ာက္တန္း အားလံုး၏ ထက္၀က္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္
အပူခ်ိန္သည္ အလားတူႏႈန္း အတိုင္း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါက ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္၌ သႏၲာေက်ာက္တန္းအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း အဖြဲ႕၏ ယခင္က
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ WWF က ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၁,၂၃၄ မ်ဳိး၏ ငါးေကာင္ေရ ၅,၈၂၉
ေကာင္ကို စိစစ္ ေလ့လာခဲ့ရာ ငါးမန္းႏွင့္ ငါးလိပ္ ေက်ာက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏ မ်ဳိးစိတ္ေလး မ်ဳိးထဲမွ
တစ္မ်ဳိးသည္ လြန္ကဲစြာ ဖမ္းဆီး မႈေၾကာင့္ မ်ဳိးသုဥ္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည္ဟု အစီရင္ခံစာက
ဆိုသည္။ သမုဒၵရာသည္ အသစ္ျပဳျပင္ႏိုင္ ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အကယ္၍
လူသားမ်ားသည္ ထိန္းထား ႏိုင္ေသာ အကန္႔အသတ္ အတြင္းကေန လွ်င္ ပင္လယ္သတၱ၀ါမ်ား
ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ မည္ဟု WWF က အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာအႏွံ႔ သမုဒၵရာ အက်ယ္အ၀န္း ပမာဏ၏ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လက္ရွိတြင္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားရာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံုးဆ တိုး၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္
အစီရင္ခံစာက ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း