ကေမၻာဒီးယား ေျမေအာက္ေရ အဆိပ္သင့္မႈ

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ခိုသြန္ခ႐ိုင္က အာဆင္းနစ္အဆိပ္သင့္ခံရသူတစ္ဦး။ေအအက္ဖ္ပီကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ခိုသြန္ခ႐ိုင္က အာဆင္းနစ္အဆိပ္သင့္ခံရသူတစ္ဦး။ေအအက္ဖ္ပီ

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စတင္း ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္၏ သုေတသနတစ္ခုအရ
ကေမၻာဒီးယားေျမေအာက္ေရ (Groundwater) တြင္ အာဆင္းနစ္အဆိပ္ဓာတ္မ်ား
သဘာ၀ အေလ်ာက္ တိုးပြားလာပံုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
ေျမေအာက္ေရ၌ အာဆင္းနစ္အဆိပ္ပမာဏ ပိုမ်ားလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ပို၍ ထင္သာ
ျမင္သာလာသည္။

Nature Geoscience ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ သည့္ ယင္းသုေတသနလုပ္ငန္းကို ကန္ေဒၚ ျပည္နယ္၊
ကီယန္ဆေဗခ႐ိုင္အတြင္းက စိမ့္ေျမ ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ား ႏွင့္
အာရွေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသမ်ားက ေရမ်ား မည္ကဲ့သို႔ အာဆင္းနစ္
အဆိပ္သင့္ရပံုကို ပိုမို သိရွိရန္ သုေတသီတို႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
စိုစြတ္ရာသီႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ သဘာ၀ ရာသီခြင္မ်ားရွိသည့္ ေဒသတြင္းမွ စိမ့္ေျမမ်ားတြင္
အာဆင္းနစ္ပမာဏ လံုး၀ မရွိဘဲေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလြန္နည္းပါးစြာ ရွိလ်က္ေသာ္
လည္းေကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စိုစြတ္ေနၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ကာလမရွိေသာ စိမ့္ေျမေဒသ မ်ားတြင္
အဆိပ္ဓာတ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အလြန္ ေသးငယ္သည့္ 'မိုက္ခ႐ုပ္'ေခၚ ဘက္တီးရီးယား ပိုးမ်ားက
ေျမေအာက္ေရထဲသို႔ အာဆင္းနစ္ အဆိပ္ပမာဏ အလြန္မ်ားျပားစြာ ထုတ္ေပး ေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားက အာဆင္းနစ္ပမာဏ အေပၚ
သက္ေရာက္ပံုကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ၏
ေျမေအာက္ေရထဲတြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO) က သတ္မွတ္ထားသည့္ အႏၲရာယ္
ကင္းအဆင့္ပမာဏထက္ အဆေပါင္း ၂၀ မွ ၁၀၀ အထိ မၾကာခဏ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း
စတင္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ ေျမကမၻာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သိပံၸဌာန ပါေမာကၡ စေကာ့ဖင္
ေဒါ့ဖ္က ဆိုသည္။

ကေမၻာဒီးယား၏ ေျမေအာက္ေရထဲမွ အာဆင္းနစ္အဆိပ္ဓာတ္ အေျခအေနကို ကုလ
သမဂၢ၏ ယူနီဆက္ဖ္ (UNICEF) အဖြဲ႕က လည္း ခန္႔မွန္းခဲ့ဖူးရာ ထိုစဥ္က ကေမၻာဒီးယား
တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ပင္ 'အာဆီနီေကာ့စစ္' (Arsenicosis) ေခၚ အာဆင္းနစ္အဆိပ္သင့္
ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိသူေပါင္း ၂ ဒသမ ၂၅ သန္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၌ ကုသ၍ မရႏိုင္ ေသာ အာဆင္းနစ္အဆိပ္သင့္သူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္
ရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ အဆိပ္သင့္သူမ်ား ေျခလက္ျဖတ္ေတာက္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ေသဆံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း UNICEF ဆန္းစစ္ခ်က္က ဆိုသည္။ စတင္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္၏ ထုတ္ျပန္
ခ်က္အရ အာရွေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ မ်ားတြင္ အာဆင္းနစ္အဆိပ္ပါ၀င္သည့္
ေရေသာက္မိ၍ အဆိပ္သင့္သူေပါင္း သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။ အာဆင္းနစ္သည္ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေပၚ ေဒသ ေက်ာက္သားမ်ားတြင္ သံေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေပါင္း (iron oxide
compounds) အျဖစ္ ပါ၀င္ေနၿပီး ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေၾကာက ေရစီးႏွင့္ အတူ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာရာမွ ယင္း ဓာတ္ေပါင္းမ်ားသည္ ေျမနိမ့္ပိုင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းႏွင့္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ ႏုန္းႏွစ္မ်ား အျဖစ္
အနည္ထုိင္သြားၾကသည္။ ႏုန္းအျဖစ္ အနည္ထုိင္စဥ္ ဓာတ္ေပါင္း တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုန္ခန္း
သြားပါက ႏုန္းနစ္ ထဲရွိ ဘက္တီးရီးယားပိုးတို႔က အသက္႐ွဴရန္ အတြက္ အာဆင္းနစ္ႏွင့္
သံေအာက္ဆိုက္မ်ား ကို ခြဲထုတ္လိုက္သည္။

ဤနည္းျဖင့္ အာဆင္းနစ္ သံေအာက္ဆိုက္မွ ကြဲထြက္သြားၿပီးေနာက္ ေျမေအာက္ေရထဲသို႔
ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဤတြင္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ တစ္ႀကိမ္ က်ေရာက္လာေသာအခါ
စိမ့္ေျမေဒသမ်ား တြင္ ဘက္တီးရီးယားတို႔က ရွိသမွ် အစာရိကၡာ (အထူးသျဖင့္ ေၾကညက္
လြယ္သည့္ အသီး အရြက္မ်ား)အားလံုးကို ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ ကာလအတြင္း စားပစ္
လိုက္ၾကသည္။ ယင္း ကာလမ်ားတြင္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုလည္း
လံုေလာက္စြာ ရရွိေန ၍ အာဆင္းနစ္ပါ၀င္ေသာ သံေအာက္ဆိုက္ ကိုမခြဲဘဲ ေနလိုက္သည့္
အေျခအေနကို စတင္း ဖို႔ဒ္ သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ စိုစြတ္ရာသီကာလ
ျပန္ေရာက္လာေသာ အခါ ဘက္တီးရီးယားမ်ားအတြက္ စားရန္ အစာမရွိသည့္အျပင္
အာဆင္းနစ္ကို သံ ေအာက္ဆိုက္မွ ခြဲထုတ္ရန္လိုအပ္သည့္ ေလာင္စာလည္းမရွိဘဲ
ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းအေျခအေနအရ ပံုမွန္ရာသီခြင္ရွိ ေသာ စိမ့္ေျမေဒသက ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေၾကာင့္
ေျမေအာက္ေရထဲတြင္ အာဆင္းနစ္ မ်ား စို႔စို႔ပို႔ပို႔ တိုးပြားမလာႏိုင္ၾကေတာ့ေၾကာင္း သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ စတင္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္သုေတသနအဖြဲ႕က ရွင္းျပသည္။ ယင္းအခ်က္ကို
သာဓကျပရန္ ဒုတိယ စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ ပံုမွန္ စိမ့္ေျမေဒသတြင္ စိမ့္ေျမေဒသအတုတစ္ခု
ဖန္တီးလ်က္ တစ္ ရာသီလံုးေလ့လာၾကျပန္သည္။ ၎တို႔ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္
အတိုင္းပင္ အာဆင္းနစ္မ်ား ဆက္လက္တိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားေရာက္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ သုေတသနအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္
စတီဗင္အစ္ဒင္းက မဲေခါင္ျမစ္ ႏွင့္ ယင္းျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ ေရကာတာမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ၌ အာဆင္းနစ္
ပမာဏ ပိုမိုတိုးပြားေစျခင္းျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ ေရသယံဇာတမ်ား
ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း