မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအျမတ္အလို႔ငွာ ေရေပးသည့္ သံတမန္နည္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စတင္အသံုးျပဳ

ထိုင္းႏွင့္ လာအိုနယ္စပ္ ေနာင္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရက်ေနေသာ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းေျခ၌ အပန္းေျဖေနၾကေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီထိုင္းႏွင့္ လာအိုနယ္စပ္ ေနာင္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရက်ေနေသာ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းေျခ၌ အပန္းေျဖေနၾကေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မိုးေခါင္
ေရရွားမႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယင္း၏ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာဆည္မ်ားအနက္
ဆည္တစ္ခု၌ သိုေလွာင္ထားေသာ ေရခ်ဳိပမာဏမ်ားစြာကို ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္
အလို႔ငွာ ေရေပးသည့္ သံတမန္ နည္းပရိယာယ္ကို မၾကံဳစဖူး စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ေရ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ က်င္ဟုန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုက မတ္ ၁၅
ရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္အထိ ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမစ္ေအာက္
ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေရထုတ္လႊတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးအေၾကာင္း
ၾကားၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ဌာန မဲေခါင္ျမစ္
ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏ်ဴအန္နလာေအာ္ ေဝါင္းပီနစ္ဝါ႐ိုဒြန္မ္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရခ်ဳိရွားပါးျပတ္လပ္မႈအေျခအေန ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္
ကူညီေပးမည့္ ယင္း၏ ေရထုတ္လႊတ္မႈ အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ (MRC)
အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံစလံုးကို စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

MRC ကို ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယင္း၏ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အခါမွ်
 MRC ႏိုင္ငံမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
အမ်ဳိးသမီးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားက ၄င္းတို႔၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္
တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ သေဘာထား
ကိုလည္း ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အရင္ကဆိုရင္ ျမစ္ေရပမာဏ အေျပာင္းအလဲကို Chiang Saen ခ႐ိုင္မွာေနထိုင္သူေတြရဲ႕
ေျပာျပခ်က္အရပဲသိခဲ့ရတယ္'' ဟု ႏ်ဴအန္နလာေအာ္က ဆိုသည္။ (Chiang Saen ခ႐ိုင္သည္
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ တည္ရွိၿပီး လာအိုႏွင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္လ်က္
ရွိသည္။)

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရထုတ္လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အေၾကာင္း အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီကို အေၾကာင္း
ၾကားရန္ ယင္း၏ သံတမန္မ်ားကို အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ေသးသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္လာေၾကာင္း
ထိုင္း  တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယခင္ကမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း ျမစ္ညာပိုင္းေဒသတြင္ ဆည္အမ်ားအျပား
တည္ေဆာက္ထားရာ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေရစီးဆင္းမႈ ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေရခ်ဳိလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ေရျပတ္လပ္မႈသက္သာေစရန္
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေရပမာဏမ်ားမ်ား ထပ္လႊတ္ေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေတာင္းဆိုထားသည္။
ယခုကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆည္သိုေလွာင္ေရမ်ား လႊတ္ေပးလိုက္သည့္ လုပ္ရပ္ကို ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဝမ္းပန္းတသာႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း
ရွင္ဟြာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

က်င္ဟုန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသတို႔အၾကား
အကြာအေဝးမွာ အလြန္ေဝးကြာလွၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရလိုအပ္ေနသည့္ ေျခာက္ေသြ
႔ေဒသမ်ားစြာရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ပမ္ေဟာင္ဂ်ဳိင္းက ေျပာၾကားသည္။

မဲေခါင္ျမစ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ
တို႔ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကစၿပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အယ္လ္နီညိဳ
ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈဒဏ္ကို
ခံစားေနၾကရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္း႐ိုင္ျပည္နယ္ရွိ Chiang Saen ခ႐ိုင္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ေရမွာ မတ္
၁၅ ရက္က ၂ ဒသမ ၃ဝ-၂ ဒသမ ၅ဝ မီတာရွိရာမွ မတ္ ၁၈ ရက္ညေနပိုင္းတြင္ ၃ ဒသမ ၂၉
မီတာသို႔ လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း