ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္ ညီလာခံ

ညီလာခံအတြင္းေရးမဈး လီယိုဖာရာရီယာဒီဇူဇာႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီညီလာခံအတြင္းေရးမဈး လီယိုဖာရာရီယာဒီဇူဇာႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဟိုက္ဒရာဘတ္- အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဟိုက္ဒရာ ဘတ္ၿမိဳ႕၌ သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာ က်င္းပခဲ့ သည့္ ဇီ၀
မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ညီလာခံ (CBD) ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀
ရက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ မ်ားက ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ေထာက္ပံ့
ေငြႏွစ္ဆ တိုးေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရရွိ ခဲ့၍ တတိတိ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္
ကမၻာ့ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအတြက္ စိတ္သက္သာဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း Red List ေခၚ မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ သည့္အႏၲရာယ္ ၾကံဳေန
ရေသာ ဇီ၀ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစာရင္း၌ အပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၄၀၀ ထပ္မံတိုးျမင့္လာမႈကို
ၫႊန္းကာ ေလ့လာသူမ်ားက ယင္း မွ်ေသာတိုးျမႇင့္ကူညီမႈျဖင့္ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္
မလံုေလာက္ေသး ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီး (IUCN) ၏ စာရင္းအရ ကမၻာတစ္
၀န္းတြင္ ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ သံုးပံုတစ္ပံု၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္းတစ္ပိုင္းေရတစ္ပိုင္း
သတၱ၀ါ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သႏၲာေကာင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ မည့္အႏၲရာယ္
ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစံုထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ကူညီခဲ့သည့္ ပ်မ္းမွ်ေငြပမာဏ ၏ႏွစ္ဆကို ၂၀၁၅ မတိုင္မီစတင္ တိုးျမႇင့္႒
ေထာက္ပံ့သြားရန္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ ယင္းႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္တိုး ျမႇင့္ေထာက္ပံ့ရန္
သေဘာတူခဲ့သည္။

ယင္းတိုးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ (ယူ႐ို ရွစ္ဘီလ်ံ) ရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ယင္းေငြပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္က ကမၻာ တစ္၀န္းစားသံုးခဲ့သည့္ ေခ်ာက
လက္ဖိုး ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟု လည္းဆိုၾကသည္။

ယခုညီလာခံတြင္ရရွိခဲ့သည့္ အျခား ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိသည့္ ဆင္းရဲ
ေသာႏိုင္ငံေပါင္း အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က အသံုးစရိတ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္
မီ ေပးပို႔ရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္း မ်ားေရးဆြဲၾကရန္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္း ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးေနမႈကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း
ေရးအတြက္ အခ်က္ ၂၀ ပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ယခင္ႏွစ္ႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂိုယာ
ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ CBD ညီလာခံမွ လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

အိုင္ခ်ီဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ တိရစၦာန္၊ အပင္တို႔၏ သဘာ၀ဇာတိ
ေျမ ပ်က္စီး မႈကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားေသာ ေရႏွင့္ ေျမဧရိယာမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အႏၲရာယ္ၾကံဳေနေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္း
သိမ္းရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးေန ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မနည္း ျပန္လည္ထိန္း
သိမ္း ကာကြယ္ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ကမၻာ့ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္
မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း တြင္ ႏွစ္စဥ္
ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀၀ ခန္႔ ျမႇဳပ္ႏွံ သံုးစြဲသြားၾကရမည္ျဖစ္ရာ ဟိုက္ဒရာ ဘတ္ညီလာခံတြင္ ယခုခန္႔
မွန္းခ်က္ ထက္၀က္ခန္႔သာရွိေန၍ 'စိတ္ပ်က္ဖြယ္' ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း