ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေနရာအတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ လက္နက္တပ္ဆင္ႀကိဳးပမ္းေန

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အဗာဒီ အႀကီးစားယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုတြင္ ေတြ႕ရေသာ အာဂြ်န္း အမ္ဘီတီ တင့္ကားမ်ား။အီးပီေအအိႏၵိယႏိုင္ငံ အဗာဒီ အႀကီးစားယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုတြင္ ေတြ႕ရေသာ အာဂြ်န္း အမ္ဘီတီ တင့္ကားမ်ား။အီးပီေအ

၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္း ကာလမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ေခတ္မီတိုးတက္လာေစရန္ တြန္းအားေပးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည့္
ဆိုး႐ိုးစကားတစ္ခုမွာ "ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေခတ္မီအားေကာင္းေသာ
စစ္တပ္" ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာ ေရးႀကိဳးပမ္းေန
မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ကန္႔ကြက္သံမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ
အထက္ပါ ဆိုး႐ိုးစကားအတိုင္း ဆက္စပ္ေတြးဆၾကည့္လွ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀၍ အင္အားႀကီးေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္မီေသာ စစ္လက္နက္၊ စစ္တပ္အင္အား မ်ားရွိသည္ဟု
အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔က
အာရွေဒသ ၌ အင္အားအႀကီးဆံုးမျဖစ္လွ်င္ပင္ အင္အား ကို ဆတူပိုင္ဆိုင္ထားလိုသည့္ ႀကီးမားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးသည္ အာရွတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုး
စစ္အင္အားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ အသံုးျပဳမႈတြင္
လည္း အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ ဒုတိယ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္
ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ယင္းတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး
လက္နက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾက သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ႀကီးမားေသာ
ျပည္တြင္း ကာကြယ္ေရး အင္အားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထား ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔တြင္ တပ္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး
စိတ္ဓာတ္မ်ား ယွဥ္တြဲ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိ သည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္သည္
ယင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ လက္နက္ မ်ားအတြက္ ျပည္ပ လက္နက္ေရာင္းခ်သူ မ်ားကို
အားကိုးမွီခိုေနရပါက အဆိုပါႏိုင္ငံ သည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာေရး ေမွ်ာ္မွန္း ႏိုင္လိမ့္
မည္မဟုတ္ေပ။ ျပင္ပ လက္နက္ရင္းျမစ္မ်ားမွာ တားျမစ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားကန္႔သတ္
မႈမ်ားႏွင့္ အျမဲလို ၾကံဳေနရၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားက လက္နက္ေရာင္းခ်သူမ်ား ကလည္း ယင္းတို႔၏
အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ ေခတ္အမီဆံုး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုေပးရန္
အျမဲတမ္း လိုလားၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ေနာက္ဆံုး၌ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက
အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္း အင္အားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေခတ္မီလက္နက္ပစၥည္း မ်ားကို ျပည္တြင္း၌
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးသည္သာ အၿမဲ တမ္း ဦးစားေပးအရာျဖစ္လာခဲ့
သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံက လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္ကစၿပီးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ ျပည္သူ
႔သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္လိုက္ သည့္အခ်ိန္ကစၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ျပည္တြင္း
လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ ကာ တည္ေထာင္အားေပးခဲ့ၾကသည္မွာ
အံ့အားသင့္စရာေတာ့မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ပံုစံတူ
လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိရာ လက္နက္အေသးစားေလးမ်ားကစၿပီး
ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ႀကီးမ်ားအဆံုး လက္နက္မ်ဳိးစံု ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရး
အတြက္ အစမွအဆံုးတိုင္ အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုပ္ႏိုင္ငံထုတ္ ေဂ် ၃၁ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း။အီးပီေအတ႐ုပ္ႏိုင္ငံထုတ္ ေဂ် ၃၁ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း။အီးပီေအ

ထို႔ျပင္ ၎တို႔က လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တိုင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ႀကီးမား ေသာ
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မူလစိတ္ကူး
စိတ္သန္းကို အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ လာေအာင္ သုေတသနျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူလအသံုးျပဳ ေနသည့္ လက္နက္မ်ားကို သုေတသနျပဳကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ လက္နက္ မ်ားအျဖစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္
မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔၏ လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈမွာ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း အရည္
အေသြးညံ့ ဖ်င္းမႈ၊ နည္းပညာပိုင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ဆန္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေခတ္မီ
လက္နက္အမ်ဳိး အစားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး တစ္စထက္တစ္စ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းထက္
အလုပ္အကိုင္ မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္
လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ
မ်ားက ထုတ္လုပ္သည့္လက္နက္ပံုစံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မွာ ယခုတိုင္ ေနာက္က်
က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စံနမူနာယူဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

အာရွအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေနရာအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရွ႕က
ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း နန္ယန္း နည္း ပညာတကၠသိုလ္ (စင္ကာပူ) ရွိ အက္စ္ ရာဂ်ာ
ရက္သ္နမ္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး ၀ါရင့္ ပုဂိၢဳလ္လည္းျဖစ္၊ စစ္တပ္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ
ျခင္းမ်ား အစီအစဥ္၏ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူလည္းျဖစ္သည့္ ရစ္ခ်က္ ေအ ဘစ္ဇင္းဂ်ားက
ေရးသားခဲ့သည္။ 

(ေအရွားတိုင္းမ္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း