ေတာမီးေလာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားလုပ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ႀကိဳးပမ္း

ဆူကာဒါမီေက်းရြာတြင္ ဆြတ္ခူးၿပီးသည့္ ဆီအုန္းသီးမ်ားကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတပံု - ေအအက္ဖ္ပီဆူကာဒါမီေက်းရြာတြင္ ဆြတ္ခူးၿပီးသည့္ ဆီအုန္းသီးမ်ားကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်ကာတာ - ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေတာမီးမ်ားအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားႏွင့္
လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆီအုန္း
စုိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တားျမစ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက တြန္းထိုး
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းဆီအုန္း
စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ေဝဖန္ေျပာဆို
ခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာ့ထိပ္တန္း စားအုန္းဆီ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိး
ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေျမေနရာအသစ္မ်ား ေနာက္ထပ္ ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ဟု သမၼတ ဂ်ဳိကိုဝီဒိုဒို က ဧၿပီလက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီအုန္းက ထုတ္လုပ္ေသာစားအုန္းဆီသည္ ဘီစကြတ္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မွ မိတ္ကပ္အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ၄င္းက လတ္တေလာတြင္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေျမေနရာ
အက်ယ္မွာ လံုေလာက္ၿပီး အထြက္ႏႈန္းတိုးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ား
ကို အသံုးျပဳစိုက္ပ်ဳိးၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

စားအုန္းဆီဝယ္လိုအား တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဆူမၾတာကြၽန္းေပၚႏွင့္ ေဘာ္နီယိုကြၽန္း
အင္ဒိုနီးရွားပိုင္နယ္ေျမတို႔တြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ တိုးပြားလာၿပီး ကုမၸဏီမ်ား
လည္း အျမတ္အစြန္း အေျမာက္အျမား ရၾကသကဲ့သို႔ အစိုးရအတြက္လည္း အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား
ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မ်ဳိးစိတ္အမ်ားအျပားေနထိုင္
က်က္စားရာ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားမီးေလာင္ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမွာ အလ်င္အျမန္ ပြား
မ်ားလာေသာ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္
ရန္ ေျမေနရာအတြက္ ေတာမ်ားကို တရားမဝင္ မီး႐ႈိ႕ရွင္းလင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္ရာသီေရာက္တိုင္း ေတာမီးမ်ားေလာင္ကြၽမ္းရေၾကာင္း  ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရာသီဥတု သာမန္ထက္ပိုမိုပူျပင္းေနရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈက ႏွစ္အတန္အၾကာအတြင္း အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေတာမီးေလာင္ရာမွ ထြက္လာေသာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ မီးခိုးျမဴမ်ားက အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသ ေနရာအမ်ားအျပားသို႔ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကာ ပ်ံ႕လြင့္ေနခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
လူမ်ား အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ေလေၾကာင္းသြားလာမႈမ်ားလည္း ထိခိုက္
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေျမေနရာသစ္မ်ား၌ ဆီအုန္းစိုက္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းကို တရားဝင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ႀကိဳးစားမႈသည္ ဆီအုန္း
စိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိ
ေသာမီးခိုးျမဴျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါတားျမစ္ပိတ္ပင္မႈသည္ လူေပါင္း ၂၄ သန္းကို တိုက္႐ိုက္၊ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္
၍ ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုး အဓိကစီးပြားေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း
ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းက သတိေပးခဲ့သည္။

''ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈက မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ စီးပြားေရး က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီက႑ကေန၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ
ျပည္ပတင္ပို႔မႈဝင္ေငြ ေဒၚလာ၁၉ ဘီလ်ံဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းက အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့
ေဒသေတြမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္'' ဟု ကုမၸဏီေပါင္း ၆၅ဝ ခန္႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္
အဆိုပါအသင္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တိုဖန္ မက္ဒ္ဂ်ီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆူမၾတာကြၽန္း ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒီလီဆာဒန္ရွိ ဆူကာဒါမီေက်းရြာတြင္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ျခံလုပ္သားတစ္ဦး ဆီအုန္းသီးမ်ား ခူးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဆူမၾတာကြၽန္း ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒီလီဆာဒန္ရွိ ဆူကာဒါမီေက်းရြာတြင္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ျခံလုပ္သားတစ္ဦး ဆီအုန္းသီးမ်ား ခူးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ဝီဒိုဒို၏အဆိုျပဳခ်က္ကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး Greenpeace
Indonesia ကမူ အစိုးရက ခိုင္မာသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ရပ္ မခ်မွတ္ႏိုင္မခ်င္း ယင္းသို႔ ေဆာင္
ရြက္မႈမွာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုျပဳထားေသာ တရားဝင္ ဆိုင္းငံ့မႈကို အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ၿပီးမည္သည့္အခ်ိန္တြင္
စတင္က်င့္သံုးမည္ကို အေသအခ်ာ မသိရေသးေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

''ဒါဟာ အခက္ခဲဆံုး အပိုင္းေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါ။ တာဝန္ရွိသူေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိတာဟာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနၿပီး ဒီကေန အဆိုးဘက္ကို ဦးတည္သြားတာ
ပါပဲ'' ဟု  Greenpeace Indonesia သစ္ေတာဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္သူ ကီကီ ေတာ္ဖစ္ခ္ က
ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခံထားရေသာ ကုမၸဏီ
(၅ဝ) ေက်ာ္ကို အေရးယူေပးမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက ကတိျပဳထားသည္။

''ေတာမီးေလာင္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းက ေလာဘေၾကာင့္ပါပဲ။ လူေတြက ေငြကို ျမန္ျမန္
ဆန္ဆန္ရခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ရွိေနသေရြ႕ ေတာမီးေတြလည္း ဆက္ၿပီး ေလာင္ေနဦးမွာပဲ'' ဟု
အင္ဒိုနီးရွားအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ သစ္ေတာဆိုင္ရာ သုေတသနစင္တာက သိပၸံပညာရွင္
တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟယ္ရီ ပါႏိုမိုကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း