အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အစိုးရအဖြဲ႕ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္ စေလမန္ ခူရ္ရွစ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္ စေလမန္ ခူရ္ရွစ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

နယူးေဒလီ - အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မို ဟန္ဆင္း က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္
ပြဲမတိုင္မီ ၎၏ ျပႆနာပတ္လည္၀ိုင္းေနေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ ၎ေရြးေကာက္ခံရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အႀကီးမားဆံုးေသာ အစိုးရအဖြဲ႕
အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာအစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ အားေကာင္းလာေစရန္ ျပဳလုပ္
ေသာ ယင္းအေျပာင္းအလဲတြင္ ဆင္းက အသက္ ၈၀ အရြယ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အက္စ္
အမ္ ခရစ္ရွနား၏ ေနရာ တြင္ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ စေလမန္ ခူရ္ရွစ္ကို ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့
သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးအမ်ားဆံုး ေနထိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး ရာထူးတစ္ခုျဖစ္ေသာ
ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးရာထူးကို ယင္းႏိုင္ငံ၏အေက်ာ္ၾကားဆံုး မြတ္စလင္မိသားစုတစ္စု၏ေနာက္
ဆံုးမ်ဳိးဆက္ျဖစ္သူ ခူရ္ရွစ္အား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္ အဆက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဂႏၵီ-
ေန႐ူး မ်ဳိးဆက္ ျဖစ္သည့္ ရာဟူးဂႏီၵကို ဆင္းက အစိုးရ အဖြဲ႕ ရာထူးတစ္ေနရာ ကမ္းလွမ္းခဲ့
ေသာ္လည္း ၎က ထိုကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္းက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

"ရာဟူးဂႏီၵကို အစိုးရအဖြဲ႕ထဲ ၀င္လာ ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ပါတီကို အင္အားေတာင့္
တင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္ေနတယ္" ဟု ဆင္းကေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ၀န္ႀကီး အသစ္မ်ား၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို သည့္ အခမ္းအနား
အၿပီးတြင္ ဆင္းက ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္မွာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ဆက္လက္တာ
၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအႀကိမ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္
မည္ဟု ဆင္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအား သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္တြင္ က်င္းပ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ၀န္ႀကီး မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ရာမန္ခန္း၊
အိုးအိမ္ေရးရာ၀န္ႀကီး အျဖစ္ အေဂ်း မာကန္း၊ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဒင္ရွာ ပေတး၊ ေရအ
ရင္း အျမစ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဟာရစ္ရွ္ ရာ၀ပ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခ်န္ဒရပ္ရွ္ ကူမာရီ၊ လူ႔စြမ္း
အားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ပယ္လ္လမ္ ရာဂ်ဴးတို႔ပါ၀င္သည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ၀န္ႀကီးေနရာ ျဖစ္သည့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ေနရာတြင္ ပါလီမန္ေရး
ရာ ၀န္ႀကီး ေဟာင္းကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္း လဲမႈက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထား
ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိကိုမူ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားက သံသယ
ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း