တူရကီ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲေနာက္ပိုင္း အာဒိုဂန္ ဆန္႔က်င္သူ ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ စိုးရိမ္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

 

အန္ကာရာ - ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အနီးကပ္ဆံုး အာဏာသိမ္းမႈ
အပါအဝင္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုၾကာကာလအတြင္း စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈေလးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
တူရကီႏိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းပြဲ ထပ္မံေပၚေပါက္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားစြာမရွိဟု ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္
မတိုင္မီအထိ ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အစၥလမၼစ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း ပံုစံသြတ္သြင္းရန္ႏွင့္ စစ္တပ္ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားျဖင့္တစ္စထက္တစ္စ အာဏာရွင္ဆန္လာေသာ တူရကီသမၼတ
ရီဆက္ ေတရစ္ အာဒိုဂန္ကို သေဘာမက်သည့္ စစ္တပ္အရာရွိ အမ်ားအျပားရွိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး အာဒိုဂန္ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္မွာ မလြယ္ကူလွေၾကာင္း
နားလည္ထားၾကသည္။

မစၥတာ အာဒိုဂန္သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ မဲဆႏၵရွင္
ထက္ဝက္ခန္႔၏ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရယူထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္
ကာလအတြင္း စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သာယာဝေျပာသည့္ အတြက္လည္း
အတိုက္အခံမ်ားကပင္ အာဒိုဂန္ကိုမႏွစ္သက္လွေသာ္လည္း စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
ခံရသည္ထက္စာလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသးသည္ဟု ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။ တူရကီ
သတင္းေထာက္တစ္ဦး ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္က လူမႈမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ တြစ္တာ၌
ေရးတင္ထားသည္မွာ ''စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္တာထက္စာရင္ အညံ့ဆံုး ဒီမိုကေရစီ
အုပ္ခ်ဳပ္နည္းနဲ႔ ေတြ႔ရတာကမွ ေတာ္ပါေသးတယ္''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

လူအေျမာက္အျမားက အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လိုလားေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည့္နည္းတူ
အာဏာသိမ္းမႈကိုလည္း နာရီပိုင္းအတြင္း ၿဖိဳခြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း
တရားဝင္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မစၥတာ အာဒိုဂန္သည္ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းစြာ
ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ကာလၾကာရွည္ကတည္းက ထားရွိခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္
စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား သမၼတထံ ေရာက္ရွိလာေစမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒေျပာင္းလဲေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ လက္လွမ္းမီသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည္။

အာဒိုဂန္က ယခုအခါ အခြင့္အာဏာကိုပိုမိုစုစည္းႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ၿပီး
က်န္ရွိေနေသးသည့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သန္႔စင္ေရး
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးပစ္မွတ္မွာ စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ေလတပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၁၁၃ ဦး၊ အာဒိုဂန္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သားမ်ား၊
အရပ္သားမ်ားအပါအဝင္ လူေပါင္း ၇,၅ဝဝ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဒုတိယပစ္မွတ္မွာ ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံသမားလည္းျဖစ္၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည့္ ဖတ္တူလာ ဂူလန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာမြတ္စလင္လႈပ္ရွားမႈ
ဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေရာက္ ဖတ္တူလာ ဂူလန္က အာဏာသိမ္းမႈကို
စီစဥ္ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မစၥတာ အာဒိုဂန္ကစြပ္စြဲထားၿပီး၄င္းကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္
အေမရိကန္ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က အန္ကာရာၿမိဳ႕တြင္ အာဏာသိမ္းပြဲကို ဆန္႔က်င္ေနေသာလူထု။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က အန္ကာရာၿမိဳ႕တြင္ အာဏာသိမ္းပြဲကို ဆန္႔က်င္ေနေသာလူထု။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဖတ္တူလာ ဂူလန္က ထိုစြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆိုထားထားသည္။

ဂူလန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက တူရကီအစိုးရက
အမည္တပ္ခဲ့သည္။ ဂူလန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္မဟုတ္ဘဲ သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက တူရကီအစိုးရကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ သမၼတ အာဒိုဂန္ကို ေစာ္ကားေမာ္ကားလုပ္သည္ဟု သံသယရွိမႈျဖင့္
တရားစြဲဆိုခံရသူ ၂,ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ မေအာင္ျမင္သည့္ အာဏာသိမ္းပြဲအၿပီးတြင္ ထိုသို႔ေသာ
ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ တရားသူႀကီး ၂,၇ဝဝ ေက်ာ္ကို
တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း အစိုးရက ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက တရားသူႀကီးႏွစ္ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက
အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရဲအရာရွိႏွင့္ အစိုးရအရာရွိ ၉,ဝဝဝ ခန္႔ကိုလည္း
အလုပ္ျဖဳတ္ခဲ့သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္း
၁၅,၂ဝဝကို တာဝန္မွ ရပ္ဆိုင္းကာ စံုစမ္းေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဒိုဂန္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားက အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း
တူညီစြာေျပာဆိုခဲ့ၾကရာ ယင္းမွာသတင္းေကာင္းျဖစ္ေပသည္။ ဆိုးရြားသည္မွာ ယေန႔
ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ညီၫြတ္မႈျမင္ကြင္းသည္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ လက္စားေခ်ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖင့္
လႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ တူရကီအလံမ်ား
ကိုင္ေဆာင္ကာ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚသို႔ ခ်ီတက္လာေသာ အမ်ဳိးသားတစ္စုက
ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကို လိုလားေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
(တူရကီအစိုးရက ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ၂ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကတည္းက
ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။)

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအပါအဝင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အာဏာသိမ္းမႈကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

မေအာင္ျမင္သည့္ အာဏာသိမ္းမႈမွာ မစၥတာ အာဒိုဂန္အတြက္မူ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား
နက္႐ိႈင္းစြာေပၚေပါက္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို ကုစားရန္ ေရႊေရာင္အခြင့္အေရး
တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တူရကီႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားမွာ
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က တူရကီႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး
ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးအဂတိလိုက္စားမႈ မေကာင္းသတင္းတစ္ရပ္ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္
ဝန္ႀကီးသံုးဦး ရာထူးက ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။

အာဏာသိမ္းပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ညက ႏိုင္ငံကို စစ္တပ္လက္ထဲသို႔ေရာက္မသြားရန္
ရာထူးအဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကတူရကီ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔
ကာကြယ္ခဲ့ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္ ဒီမိုကေရစီမွာ ယခုအခါ မစၥတာ အာဒိုဂန္၏
လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနေပေတာ့သည္။

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း