ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေထာက္ခံမဲေပးသူမ်ားျပား

 

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က မဲထည့္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီၾသဂုတ္ ၇ ရက္က မဲထည့္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လပ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဘန္ေကာက္ - စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ တုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ား၏
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္ ရည္ရြယ္ကာ ထိုင္းစစ္အစိုးရက ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က မဲေပးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း
မဲေပးမႈအႀကိဳရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ လာမည့္ႏွစ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လည္း
လမ္းဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထိုင္းစစ္အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ကေရးဆြဲေသာ အဆိုပါဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒမွာ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို
ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ကာ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ယင္း၏သစၥာခံ မဟာမိတ္မ်ားက
ဒီမိုကေရစီဟူေသာအမည္နာမကိုသံုးကာ ျပည္သူလူထုကို ႀကိဳးရွည္ရွည္ျဖင့္ လံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေဝဖန္ေျပာဆိုသူမ်ားက ဆိုသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက သေဘာကြဲလြဲမႈအမ်ားဆံုးေသာအပိုဒ္မ်ားမွာ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကို
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရရွိေစမည့္ အပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းက ေရြးေကာက္ခံ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၏
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟု
ယခင္ကတည္းက စြပ္စြဲခံထားရေသာ တရား႐ံုးမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား
တုိးျမင့္ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းက မဲအေရအတြက္၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
ေရတြက္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈတြင္ မဲေပးသူ
အေရအတြက္၏ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသေနသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅ဝ ဒသမ ၂ သန္းအနက္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ မဲေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း
အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
ပိတ္ပင္သည့္ မဲေပးပြဲအႀကိဳကာလၿပီးသည့္ေနာက္ မဲဆႏၵေပးပြဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဝင္
ရလဒ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ထိုင္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာ
ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ယင္လပ္ ရွင္နာဝပ္ အစိုးရကို
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္သည္။

ရွင္နာဝပ္အစိုးရကို ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းအႏိုင္ရရန္မဲေပးခဲ့ၾကေသာ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္
ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
သူပုန္ထေနေသာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အစြန္အဖ်ားေဒသက ျပည္သူမ်ားသာ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ
ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ားကမူ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ဘုရင္စနစ္ အျပည့္အဝက်င့္သံုးမႈ
အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ၁၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
ယခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကိမ္ ၂ဝ ေျမာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အတည္မျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ပရာယြတ္က
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ ကတိျပဳေျပာၾကားထားသည္။
သို႔ေသာ္ ပရာယြတ္က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု ယခင္ကလည္း ကတိကဝတ္ေပးျခင္းမ်ား
ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။

-ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း