ေဟာင္ေကာင္က သိမ္းဆည္းထားသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ စင္ကာပူ ေတာင္းဆို

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔
ျပန္လည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္ သိမ္းဆည္းခံရျခင္းျဖစ္ ...

စင္ကာပူ အမ်ဳိးသားေန႔ စစ္ေရးျပပြဲတြင္ ေျခလ်င္တပ္သံုး တာရက္စ္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ကို စီးနင္း၍ အေလးျပဳေနေသာ တပ္မွဴးတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု- အီးပီေအ စင္ကာပူ အမ်ဳိးသားေန႔ စစ္ေရးျပပြဲတြင္ ေျခလ်င္တပ္သံုး တာရက္စ္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ကို စီးနင္း၍ အေလးျပဳေနေသာ တပ္မွဴးတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု- အီးပီေအ

စင္ကာပူ - ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ ျပန္လာရာတြင္ လမ္းခရီးၾကား
စခန္းျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းတြင္ ရပ္နားစဥ္ သိမ္းယူခံခဲ့ရေသာ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္ကိုးစီးကို
ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ စင္ကာပူက ေတာင္းဆိုၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္မွာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္အေကာက္ခြန္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တာရက္စ္ Terrex အမ်ိဳးအစား ေျခလ်င္တပ္တြင္
အသံုးျပဳသည့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းမႈသည္ ေဟာင္ေကာင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရထားၿပီး
ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အခန္းက႑ပါဝင္
ပတ္သက္လာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္ဘက္ဆိုင္ရာသံုး သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားသည္ ေျမေနရာ အခက္အခဲေၾကာင့္ စစ္ေရး
ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းကို စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္စဥ္
သိမ္းဆည္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား သိမ္းဆည္းခံရၿပီးေနာက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းတြင္
စစ္ေရး ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေရးရာဆႏၵျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ တာရက္စ္အမ်ိဳးအစား ေျခလ်င္တပ္သံုး သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို
စင္ကာပူအစိုးရက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာမဆို လြတ္ကင္းေၾကာင္း
စင္ကာပူအစိုးရက ေဟာင္ေကာင္အစိုးရကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္အန္ဟန္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ေပးအပ္ဖို႔ ေဟာင္ေကာင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္'' ဟု သူက လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္၍ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ ကုန္တင္လိုင္းျဖင့္ တင္ပို႔ခဲ့လွ်င္ပင္
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေၾကာင္း စင္ကာပူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက
ဆိုသည္။

''သူတို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြဆီကေန တရားဝင္ သိမ္းဆည္းခြင့္မရွိဘူး''ဟု ၄င္းက ဆက္လက္
ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉူး စီဝိုင္ေလာင္ထံ စာပို႔အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ေဟာင္ေကာင္အာဏာပိုင္မ်ားက
အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ထားသည္ဟု စင္ကာပူ
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

သံသယရွိေသာပစၥည္းမ်ား ပါဝင္မႈျဖင့္ စုစုေပါင္း ကြန္တင္နာ ၁၂ ခုကို သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း
ေဟာင္ေကာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စင္ကာပူစစ္တပ္က အနာဂတ္တြင္ ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား သိမ္းဆည္းမခံရေစရန္
၄င္း၏ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္ဟု
စင္ကာပူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားက အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေနသည္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံက
ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ တင္းမာႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ထိုင္ဝမ္တြင္ စင္ကာပူတပ္ဖြဲ႕မ်ား
တိုင္ေပတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္ကာပူတပ္သား
၁၅,ဝဝဝ ကို အဆိုပါ ကြၽန္းသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး စစ္ေရးေလ့က်င့္ေစခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း