အက္စ္ဆြန္ေရနံကုမၸဏီႏွင့္ ဗီယက္နမ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ေတလာဆင္၏ သံတမန္ေရးကို အကဲစမ္း

 

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ေတလာဆင္ကို ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ေတလာဆင္ကို ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္အစိုးရ၏ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈၾကားတြင္ ေဒၚလာသန္း
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်မည့္ ၄င္း စြမ္းအင္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ အက္စ္ဆြန္မိုဘီးလ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံပိုင္
ပက္ထ႐ုိဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီတို႔က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလ်ံ ကုန္က်မည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း
ျဖစ္သည့္ 'ဘလူးေဝးလ္' (ကဗိြဳင္ရွား) အမည္ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဇန္နဝါရီလတြင္
သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာထူးမွ အနားယူေတာ့မည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီ၏ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္
တရားဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္အတြင္း အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္
စာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္
အျငင္းပြားမႈ၌ ႐ုိက္ခတ္မႈအသစ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနေစရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားၿပီး
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟို ကြမ္နမ္ျပည္နယ္မွ ၈၈
ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို
ထုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္သည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
၁၅ဝ ဘီလ်ံကုဗမီတာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကြန္ဆန္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ
႐ုရွား ဂက္စ္ပရြန္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အႀကီးဆံုး
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၏ ပမာဏသံုးဆရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စက္႐ုံႏွင့္ စုစုေပါင္းစြမ္းအင္သံုး ဂိုင္ဂါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္
ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ေလး႐ုံအား ပက္ထ႐ုိဗီယက္နမ္ကုမၸဏီ၏ ရွာေဖြေရး ထုတ္လုပ္မႈ
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ပီဗီအီးစီ) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ပင္လယ္မွ
ကမ္းေျခသို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ၈၈ ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိသည့္ ပိုက္လိုင္းကို ေရနံကုမၸဏီ
အက္စ္ဆြန္မိုဘီးလ္က တည္ေဆာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ေရးဆြဲထားသည့္ တိုးခ်ဲ႕မႈအဆင့္က ေနာက္ထပ္ ၅,၇၅ဝ မဂၢါဝပ္စြမ္းအင္ႏွင့္
ေရနံဓာတုထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဓာတ္ေငြ႔အလံုအေလာက္ ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေရးထားသည္။

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ အခ်ိန္ဇယားအတြင္း ႏိုင္ငံဘ႑ာအတြက္ အဆိုပါစီမံကိန္းက
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ ဘီလ်ံ ဝင္ေငြရေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ပက္ထ႐ုိဗီယက္နမ္
ကုမၸဏီကခန္႔မွန္းထားသည္။

ဗီယက္နမ္က အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္ အမ်ားဆံုးရပ္တည္ထားသည့္ အေမရိကန္က အစပ်ဳိးခဲ့သည့္
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္
ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းမည့္အေမရိကန္သမၼတ
ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အား
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သြင္းကုန္အေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အားေလွ်ာ့ခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၂၅ ကာလသက္တမ္း ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း
ဗီယက္နမ္၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (ဂ်ီဒီပီ) ကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဘီလ်ံမွ် ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္အား ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်
ျမႇင့္တင္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္က လိုအပ္လိမ့္မည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ပံုစံတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ သမဝါယမ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးခန႔္အပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တာဝန္စတင္ မထမ္းေဆာင္ရေသးေသာ
အက္စ္ဆြန္မိုဘီးလ္ ကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ရက္စ္ေတလာဆင္က
အက္စ္ဆြန္မိုဘီးလ္ စီမံကိန္းကို သံတမန္ဆက္ဆံေရးအရ အခိုင္အမာ အကာအကြယ္ေပးကာ
ေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီက ဗီယက္နမ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မေတြ႔ဆံုခင္
ႏွစ္ရက္အလုိတြင္ ေတလာဆင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ထရမ့္အစိုးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ျပတ္ျပတ္သားသား အခ်က္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ နယ္နိမိတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကြၽန္းအတုမ်ားကို
သြားေရာက္ခြင့္ပိတ္ဆို႔သြားမည္ဟု အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
ၾကားနာပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း