ကေလးတစ္ဦးသာယူေရးဥပေဒ ေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးဦးေရတိုး

 

ကေလးတစ္ဦးရွိ မိသားစုက ထပ္မံယူခဲ့သည့္ ဒုတိယ ကေလးတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီကေလးတစ္ဦးရွိ မိသားစုက ထပ္မံယူခဲ့သည့္ ဒုတိယ ကေလးတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - ယခုရာစုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ကေလးေမြးဖြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုစီမံကိန္း မူဝါဒကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးကာ ဒုတိယ ကေလးယူရန္
ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား တိုးပြားလာေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ကေလးတစ္ဦးရွိၿပီးျဖစ္ေသာ မိသားစု မ်ားတြင္ ဒုတိယကေလးယူသူ ထက္ဝက္ခန္႔ ျဖင့္
ႏွစ္စဥ္တိုးပြားမႈ၏ ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ေနာက္ထပ္ေမြးဖြားသည့္ကေလး ၁၇ ဒသမ ၈၆
သန္းကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးႏွင့္
မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အရာရွိ ယန္းဝင္ကြမ္းက ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ China Daily ေဆာင္းပါးအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ ကိန္းဂဏန္းသည္ ၁ ဒသမ ၃ သန္း
ပိုမ်ားသည္ဟု သိရသည္။

ပထမကေလးတစ္ဦး ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ မိဘမ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား၏အခ်ဳိးသည္
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရွိသည့္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွိသည္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ နည္းဥပေဒ
အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တိုးျမင့္သြားသည္ဟု ယန္းက ဆိုသည္။

အေစာပိုင္း၌ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယား အရ မူဝါဒသက္ေရာက္မႈမတိုင္မီ ႏွစ္၏ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္
ေနာက္ထပ္ေမြးဖြားလာမႈ မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားရန္ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္း
ေသာ ေမ်ာက္ႏွစ္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ကမၻာတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးႏိုင္ငံသည္ အိမ္ေထာင္သည္
အမ်ားစုကို ကေလး တစ္ဦးသာယူရန္ ကန္႔သတ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈရွိၿပီး ၄င္းကို
ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေငြဒဏ္ႏွင့္ အဓမၼ ကေလးဖ်က္ခ်မႈကို ရင္ဆိုင္ရသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရႏွင့္ အလုပ္သမားအင္အားနည္းလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈကို
တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလး၌ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္
ကေလးတစ္ဦးယူသည့္ မူဝါဒအေပၚ ကန္႔သတ္မႈကို ႏိုင္ငံက ေလွ်ာ့ေပါ့ခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားကို ကေလးတစ္ဦးထက္ ပိုယူရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲမႈက
မိသားစုတိုင္းကို ဒုတိယ ကေလးယူရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယကေလး၏ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားက ေရြးပိုင္ခြင့္ကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟန္႔တားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းက ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ရွိသည့္
မိသားစု ၁ဝ,ဝဝဝ ကို ေလ့လာရာ ကေလးတစ္ဦးရွိ မိသားစုမ်ား၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္
ဒုတိယကေလးယူရန္ ဆႏၵမရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း