၂ဝ၃ဝ တြင္ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ ၂၆ ထရီလ်ံ သံုးရမည္

 

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ကတည္းကပင္ ယာဥ္အသြားအလာက်ပ္တည္းလ်က္ရွိသည္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ကတည္းကပင္ ယာဥ္အသြားအလာက်ပ္တည္းလ်က္ရွိသည္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေဟာင္ေကာင္ - အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေအာင္ႏိုင္ေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄င္းတို႔၏
အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ ေဒၚလာ ၂၆ ထရီလ်ံ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးေနသည့္ ေအဒီဘီဘဏ္က
''အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအံုလိုအပ္မႈမ်ား ျပည့္မီ ေရး''ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္
ကမၻာေပၚရွိအဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က အစိုးရမ်ားသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ တယ္လီဖုန္း
ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေရရရွိေရး၊ သန္႔ရွင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အစစအရာရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ မ်ားမၾကာမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ အေျခခံအေဆာက္
အအံုတိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သန္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ရွိေသာ ျပည္သူတို႔မွာ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားသံုးစြဲခြင့္ မရရွိေသးဘဲ လူဦးေရ သန္း ၃ဝဝ ေက်ာ္မွာ က်န္းမာေရးအတြက္
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေသာက္သံုး ေရကန္မ်ား ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ မရရွိေသးေပ။
ထို႔ျပင္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံမွာပတ္ဝန္းက်င္ အေျခခံသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
မရရွိေသးေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

''အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္တစ္ဝန္းရွိ ေဒသေတြမွာအေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ လိုအပ္မႈက
ေလာေလာဆယ္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ကြာဟေနေသးပါတယ္''ဟု ေအဒီဘီ
ဥကၠ႒ တာကီဟီကို နာကာအိုက အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ အရည္အေသြးစံႏႈန္း တိုးတက္ဖို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
အားေပးဖို႔ တစ္ကမၻာလံုးကို ဖိအားေပး စိန္ေခၚေနတဲ့ ျပႆနာႀကီးျဖစ္တဲ့ ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္မႈေတြကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမႇင့္ထားတဲ့ အေျခခံအေဆာက္
အအံုအသစ္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု နာကာအိုက ဆိုသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ပင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ထရီလ်ံ လိုအပ္ခဲ့ၿပီး
ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုး ကာ ေဒၚလာ ၈၈၁ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ေၾကာင္း
ေအဒီဘီဘဏ္က ဆိုသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေအဒီဘီ ဘဏ္က
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၇ ထရီလ်ံ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဒၚလာ
၈ ဒသမ ၄ ထရီလ်ံ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ထရီလ်ံ
ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္ အသံုး ျပဳသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေရႏွင့္မိလႅာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၈ဝဝ သံုးစြဲသင့္သည္ဟု
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ
စြမ္းအင္မ်ားရရွိေရးႏွင့္ အမ်ားအျပည္သူအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂ဝဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု သိသိသာသာ ကြာဟမႈမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုင္ငံတြင္
ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

အာရွေဒသရွိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကိဳးပမ္းေနၾက
ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အေမ ရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး ကေမာက္ကမျဖစ္သြားရမည့္ အေရးကိုလည္း
စိုးရိမ္မကင္းမႈမ်ား တိုးပြားေနၾကေၾကာင္းကိုပါ သတိေပးခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မ်ားအပါအဝင္ အာရွေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၌
အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဒၚလာ ဘီလ်ံရာႏွင့္ခ်ီ၍
သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
လုပ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ေနာက္ ျပန္ဆြဲေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ၾကံဳေနရ သည္ဟု
ဆိုသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကား ရာတြင္ အာရွေဒသရွိ အစိုးရမ်ားသည္ အကူ အညီရရွိေရး
အတြက္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း