တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သူလွ်ဳိမ်ား ဖမ္းဆီးရန္ ကန္ေဒၚလာ ၇ဝ,ဝဝဝ ဆုေၾကးခ်ီးျမႇင့္

 

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ကို ညစာစားပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီတ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ကို ညစာစားပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း – တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရက သူလွ်ဳိဖမ္းဆီးရာတြင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးသူမ်ားအား 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံုးေငြယြမ္ငါးသိန္း (ကန္ေဒၚလာ ၇၂,ဝဝဝ ႏွင့္အထက္) ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမွင့္
သြားမည္ဟု ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

thepaper.cn ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းက ကာတြန္းဗီဒီယို
တစ္ခုကိုလႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါဗီဒီယိုက သူလွ်ဳိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြ
မည္သို႔ထုတ္ရမည္ကို လမ္းၫႊန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမင့္တက္လာေသာအတြင္းေရး
ႏွင့္ ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအား အင္အား
ျဖည္႔ရန္ အဆိုပါစီမံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူလွ်ဳိႏွင့္သူလွ်ဳိလုပ္ငန္းမ်ားကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ခိုင္မာေသာ
အုတ္တံတိုင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လႈံ႕ေဆာ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္
အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

''တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ခိုးယူ
မႈ၊ အဖ်က္လုပ္ငန္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ထိပ္ဆံုး
ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္'' ဟု အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သူလွ်ဳိႏွင့္ သူလွ်ဳိလႈပ္ရွားမႈသံသယရွိပါက ႏိုင္ငံသားမ်ား
အားတိုင္ၾကားရန္ အမ်ဳိးသားအေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိုင္းတစ္ခုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဧၿပီ ၁၅ ရက္ကို အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးပညာေပးေန႔အျဖစ္
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္
ခ်ိန္းေတြ႔ျခင္းအပါအဝင္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးခ်က္ပိုစတာမ်ား ထုတ္
ေဝခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းက သူလွ်ိဳေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္
တ႐ုတ္သံုးေငြ ယြမ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ႏွင့္ ၅ဝဝ,ဝဝဝ ၾကား ဆုေငြခ်ီးျမွင့္သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။

''ႏိုင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ အျခားအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးစိမ့္ဝင္မႈ၊ အခ်က္အလက္ခိုးယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္
ခဲ့သည္'' ဟု သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားလူမႈေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သူ လီဖန္က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ''ဒီဟာက လံုးဝနားမလည္ႏိုင္ေအာင္နဲ႔
စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွတယ္'' ဟု လီက ေျပာသည္။

''အစိုးရက ဘာေတြစဥ္းစားေနလဲဆိုတာ မသိေတာ့ဘူး'' ဟု သူကဆိုသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တိုက္
ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထိန္းညိႇရန္၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳ
ေရးႏွင့္ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးစနစ္ အားေကာင္းေစရန္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရက ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား
အေပၚ ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး အေနာက္တိုင္းက တန္ဖိုးထားေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာ
ဆိုခြင့္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သိမ္းသြင္းရန္
ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု လီက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားဝယ္ယူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကစြန္႔ခြာရန္
လႈံေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သူလွ်ိဳမ်ားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက သတိေပးခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္
အသံဖမ္းစက္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစက္မ်ားပါဝင္ပါက အပိုဆုေၾကးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။


 ခန္႔လင္းဦး ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း