ေတာင္အေမရိကမွာအေသအေပ်ာက္မ်ားတဲ့ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း

ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္က ပီ႐ူးႏိုင္ငံ ပါနာမီရီကာနာဆာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးတြင္ ေျမၿပိဳ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္က ပီ႐ူးႏိုင္ငံ ပါနာမီရီကာနာဆာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးတြင္ ေျမၿပိဳ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီ

ဘိုဂိုတာ – ေတာင္အေမရိကတြင္ မိုးသည္းထန္ရာမွ ေရလႊမ္းေျမၿပိဳ၍ လူေပါင္းမ်ားစြာေသ
ဆံုးခဲ့သည့္သတင္းမ်ားကို ယခင္သီတင္းပတ္မ်ားက ႐ုပ္/သံ သတင္းမ်ားက ထုတ္လႊင့္ျပသ
ခဲ့ၾကသည္။

ပထမျမင္ေတြ႕ရသည့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံတြင္ ႐ုတ္တရက္ေရလႊမ္းေျမၿပိဳ၍ ယခုႏွစ္ဆန္းမွစ၍ လူ
၁ဝဝ ေက်ာ္ေသၿပီး တစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတြင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ပို၍ႀကီးမားမ်ားျပားေနသည္။ မတ္ ၃၁ ရက္က
မိုကိုအာတစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ပင္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ကေလး ၄၃
ေယာက္အပါအဝင္ လူေပါင္း ၂၆၂ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းသဘာဝေဘးဆိုးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေနၾကပါသလဲ။ ေျမာက္အေမရိကေဒသ
တြင္ ယခုေလာက္ႀကီးႀကီးမားမား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေနၾကပါသလဲ။

သဘာဝတရားသည္ ယခုကဲ့သို႔ပင္ ယခင္ကတည္းကရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထက္ သဘာဝတရားကို ပိုမိုသေဘာ
ေပါက္လက္ခံတတ္ၾကေၾကာင္း ေရ၏အလြန္ႀကီးမားသည့္ အဖ်က္စြမ္းအားကိုေက်ာ္လႊား
ႏိုင္ခဲ့၍ ယေန႔တိုင္က်န္ရွိေနၾကေသာ ေရွးေဟာင္းေဒသမ်ားကိုေလ့လာေစလိုေၾကာင္း ပီ႐ူး
လူမ်ဳိးဗိသုကာ ေအာ္ဂပ္စတိုေအာတစ္ဒီဇီေဗာ္ေလာ့က ဆိုသည္။

လူမႈဘဝ ပိုမိုေခတ္မီလာ၍ သစ္ေတာေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးျခံမ်ား အစားထိုး
လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒလေဟာရြာေသာ မိုးေၾကာင့္ တစ္ဟုန္ထိုးစီးဆင္းေသာ
မိုးေရကိုဟန္႔တားေပးမည့္ သဘာဝစည္း႐ိုးမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားမရွိၾကေတာ့။
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေရလႊမ္းမိုး မႈမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၇၁ ရာခိုင္
ႏႈန္းမွာ သစ္ပင္မ်ားေျပာင္ရွင္းေနသည့္ စားက်က္ေျမမ်ားေပၚ တြင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကိုလံ
ဘီယာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ ရာသီဥတုသတိေပးလုပ္ငန္းအႀကီးအကဲEuscategui က
ေျပာသည္။

သစ္ေတာေလ်ာ့ပါးမႈကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသ
အာဏာပိုင္မ်ား၏အဆိုအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း သစ္ေတာမ်ား ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
ေႏွးေကြးသြားၿပီျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း ေရခဲျမစ္၊ ေရခဲလႊာမ်ားကို အရည္ေပ်ာ္ေစသည့္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး ပိုမိုပူေႏြးလာ
ျခင္းသည္လည္း ေတာင္အေမရိကေဒသတြင္း ေရလႊမ္းေျမၿပိဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္
ရွိသည္။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈသည္လည္း ေရလႊမ္းေျမၿပိဳမႈအေပၚအက်ဳိး
သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ဆိုသည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
ကိုလံဘီယာ ႏွစ္ ၅ဝ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူမ်ားေၾကာင့္ မိုကိုအာၿမိဳ႕၏
လူဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။

ယင္းအိုးအိမ္မဲ့မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည့္ ၄င္းတို႔၏အိမ္မ်ားမွာ
သဘာဝေဘးဒဏ္ကို အျပင္းထန္ဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုးခံၾကရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ
မ်ားဆီသို႔သာ ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ယင္းၿမိဳ႕ဆီသို႔ ျမစ္တစ္စင္း ဦးတည္
စီးဆင္းေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းျမစ္သည္ မိုးေရမ်ား စုေဆာင္းထားႏိုင္သည့္ ေရကန္
တစ္ကန္ ဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္းေကာင္း မစူးစမ္းမိၾကေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕ျပရွိရာဆီသို႔သာ
သြားၾကေတာ့သည္။

မိုကိုအာၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမရွိသည့္ ဆိုးက်ဳိးဒုကၡမ်ားကို ခံစားေနၾက
ရေၾကာင္း ကိုလံဘီယာလူမ်ဳိး ေဂဟေဗဒပညာရွင္ ေရာ့ဒရီကိုဘိုတီ႐ိုက ဆိုသည္။ 

ဤႏွယ္ ေဘးဒုကၡမွာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ေဒသအားလံုးနီးပါးတြင္ ရွိေနေပရာ မိုကိုအာၿမိဳ႕ဝန္
Jose Antonio Castro ကိုယ္တိုင္ပင္ ၿမိဳ႕ကိုဝန္းပတ္ထားေသာ ျမစ္အားလံုးကုိညႊန္း၍
'ဒီေနရာဟာ ၿမိဳ႕မျဖစ္သင့္ဘူး' ဟူ၍ ေျပာသြားသည္။ ယင္းျမစ္မ်ားအနက္ မတ္ ၃၁ ရက္က
ျမစ္သံုးစင္း ေရလွ်ံ၍ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေျမၿပိဳမႈႀကီးႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ၾကရ ၿပီျဖစ္သည္။


  ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း