ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို ေတာင္းဆို

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ ဆန္ကြၽမ္းကြမ္းတကၠသိုလ္ ေမာင္မယ္သစ္လြင္မ်ား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ပြဲကို ႐ိုးရာထံုးစံအတိုင္း က်င္းပစဥ္။ ဓာတ္ပံု-အီးပီေအဆိုးလ္ၿမိဳ႕ ဆန္ကြၽမ္းကြမ္းတကၠသိုလ္ ေမာင္မယ္သစ္လြင္မ်ား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ပြဲကို ႐ိုးရာထံုးစံအတိုင္း က်င္းပစဥ္။ ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ

ဆိုးလ္ - ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးမႈ ႏွစ္ ၃ဝ
ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ကာလအတြင္း ေမြးဖြားခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေမ ၂ ရက္တြင္
မဲ႐ုံမ်ားသို႔သြားခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ ေရွ႕ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပ်က္ခဲ့ရျခင္း၊ တိုးတက္မႈႏႈန္း
ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလာျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဟန္ျမစ္က ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ စစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရာက
အာရွတိုက္၏ စတုတၴအႀကီးဆံုး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
လူမႈေရးရင္းျမစ္ကို ဂ႐ုမထားဘဲ ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏိုင္ခဲ့သည့္
မ်ဳိးဆက္က သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသည့္ အခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္လူငယ္မ်ားက
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေက်မနပ္ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၃ဝ ေအာက္ လူငယ္မ်ားအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္
ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး
ပ်မ္းမွ်သံုးသပ္ခ်က္ ႏွစ္ဆႏွင့္အထက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
ျပည့္က်ပ္ေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္ပညာသင္ၿပီး ဂုဏ္သတင္းႀကီးသည့္
တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ အထူးႀကိဳးပမ္းရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အသက္ ၂ဝ ႏွင့္ ၃ဝ ၾကား လူငယ္မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး
ႀကီးထြားမႈႏႈန္းေႏွးေကြးေသာ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္
သံုးရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ စီးပြားေရးတြင္ ႀကီးစိုးေနၾကေသာ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္
ဆမ္ေဆာင္း၊ အက္စ္ေကႏွင့္ ဟြန္ဒိုင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရာေထာင္ခ်ီအတြက္
ႏွစ္စဥ္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ရာေထာင္ခ်ီရရွိလ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလတြင္ ကိုရီးယား စီးပြားေရး
သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း၏ စစ္တမ္းအရ ကုမၸဏီႀကီး ၅ဝဝ ၏ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါးက
ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္ကို က်င့္သံုးရန္
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ အလုပ္ဝင္ေရာက္ခြင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ
ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ေကာလိပ္ဘြဲ႕ရမ်ားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖည့္စြက္ေနရင္း
အခ်ိန္ကုန္ေနၾကရသည္။

အတိတ္ကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈမွာ
စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၾကသည္။ တင္းက်ပ္ေသာ
လူတန္းစားဖြဲ႔စည္းပံုရွိသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ရာထူးကို တိုးတက္ေအာင္
ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

''အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာက မညီမွ်မႈျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္'' ဟု ဟန္ကု
ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္ တကၠသိုလ္က အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသား ပတ္ေဟရွင္းက
ေျပာသည္။ ''ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား အထက္တန္းလႊာကို တက္လို႔မရဘူး။
တကယ္လို႔ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္ တက္ႏိုင္ရင္ေတာင္ ဘဝမွာ ၿပိဳင္ပြဲေတြတစ္ခုၿပီး
တစ္ခု ၿပိဳင္ေနရမွာျဖစ္တယ္'' ဟု သူက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ မိသားစုက ဆင္းသက္ေသာ
လူတန္းစား၊ ျပည္စံုေသာ မိသားစုက ဆင္းသက္ေသာ လူတန္းစားႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိသည့္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုက ဆင္းသက္ေသာ လူတန္းစားဟူ၍
သံုးမ်ဳိးရွိသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ
ပတ္ဂြမ္ေဟးကို ရာထူးက ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ လမ္းေပၚဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၃ဝ ေအာက္ ေတာင္ကိုရီးယား လူငယ္မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားအသက္အရြယ္
အုပ္စုတြင္ အနိမ့္ဆံုး မဲေပးသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဂဲလ္လပ္ ကိုရီးယားစစ္တမ္းအရ
အသက္ ၃ဝ ေအာက္ ေတာင္ကိုရီးယား လူငယ္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက က်ိန္းေသ
ဆႏၵမဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း