ေရွး႐ိုးစြဲပါတီမ်ားကို အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ကရြန္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ တင္းခံခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္
ျပင္သစ္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ ယႏၲရားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္သစ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို
ကတိျပဳထားေသာ မက္ကရြန္ကို ဖိအားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ ...

အသက္အငယ္ဆံုး ျပင္သစ္သမၼတျဖစ္လာသည့္ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ကရြန္ ေမ ၇ ရက္က ေအာင္ပြဲခံေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအသက္အငယ္ဆံုး ျပင္သစ္သမၼတျဖစ္လာသည့္ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ကရြန္ ေမ ၇ ရက္က ေအာင္ပြဲခံေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ေမ ၇ ရက္တြင္ ျပင္သစ္လူထုက ဥေရာပ သမဂၢကို ဆန္႔က်င္သူ
မာရီးလပဲန္းကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္
ကတိျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသူ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ကရြန္ကို သမၼတသစ္အျဖစ္
မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုရလဒ္က အလွည့္အေျပာင္းတိုင္းတြင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ
လူအုပ္စုႏွစ္စု ကြဲေစခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ဆႏၵမဲေပးမႈက မက္ကရြန္ ႀကီးႀကီးမားမား အႏိုင္ရရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို မဲအေရအတြက္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္ယာယိမ္းဝါဒီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနေသာ္လည္း
ဥေရာပတိုက္အႏွံ႔ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ဆုတ္ဆိုင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇
ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိျခင္းက
၄င္းတို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ နက္နဲေသာ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး
မာရီးလပဲန္း ေနာက္လိုက္မ်ားက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္
အမ်က္ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ေထာက္ထားေၾကာင္း မက္ကရြန္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး
အစြန္းေရာက္မ်ားအတြက္ ဆႏၵမဲေပးစရာ အေၾကာင္းရင္းမရွိရန္ ေနာက္လာမည့္ငါးႏွစ္တြင္
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သူက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါရီ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ပြဲက်င္းပေရးစင္တာတြင္ မာရီးလပဲန္းက ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
သူ၏ စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဆက္စပ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ကို
ႏိုင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ခ်မွတ္သြားခ်င္သူမ်ားအၾကား ေရြးေကာက္ပြဲက
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက သူ၏
အမ်ဳိးသားတပ္ဦးကို ''မက္ကရြန္ အစိုးရအတြက္ အဓိက အတိုက္အခံအင္အားစု''အျဖစ္
ကတိျပဳခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မာရီးလပဲန္းကို ေထာက္ခံမဲ မေပးခဲ့ျခင္းက ဥေရာပ၏
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ေျဖသိမ့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏိုင္မႈသည္ တိုက္ႀကီးေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားမည္ကို ဥေရာပတိုက္အႏွံ႕ရွိ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက
စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ တင္းခံခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျပင္သစ္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ ယႏၲရားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္သစ္
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကတိျပဳထားေသာ မက္ကရြန္ကို ဖိအားေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၉
ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသးေသာ မက္ကရြန္သည္ နပိုလီယံၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏
အသက္အငယ္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေနာက္ခံႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မထင္ရွားေသာ
သမၼတလက္ေအာက္တြင္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ မက္ကရြန္သည္
အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေရးမွတစ္ဆင့္ ဦးတည္ေနေသာ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနကို
ဆန္႔က်င္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အံဝင္ႏိုင္ေျခမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေရွး႐ုိးစြဲပါတီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သူ၏
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ အန္မာခ်ီ၊ သို႔မဟုတ္ေရွ႕သို႔လႈပ္ရွားမႈက မက္ကရြန္သည္
တိုင္းျပည္လိုအပ္သည့္ အျပင္လူကဲ့သို႔ သူ႔ကိုယ္သူ သေဘာထားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္
ဥေရာပသမဂၢ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု
သေဘာထားကို လက္မခံဘဲ မာရီးလပဲန္း၏ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးပါတီ၏ ေဖာက္ျပန္ေရး
ဝါဒီ အျမင္သေဘာထားအတြက္ အေကာင္းျမင္ခံယူခ်က္ ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေရးဘက္မွ
မက္ကရြန္က ရပ္တည္ခဲ့သည္။

''လက္ဝဲႏွင့္ လက္ယာယိမ္းတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ႏွစ္ ၅ဝ ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္'' ဟု
မာရီးလပဲန္းအား ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည့္ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္သမား
ဖရန္စစ္ ေမာ္ရယ္က ေျပာသည္။ ''ဘယ္အရာမွ ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ဘူး'' ဟု
သူကဆိုသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးပြဲ ၿပီးခါနီးေလေလ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာေလေလ
ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသား ဗယ္လန္တင္ ကိုတိုလီက
ေျပာသည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး မာရီးလပဲန္း အႏိုင္ရသြားမွာကို စုိးရိမ္ေနခဲ့ၾကတယ္''ဟု
သူက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မက္ကရြန္
အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းက လူအစုအေဝးထံက စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

- ဝါရွင္တန္ပို႔စ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း