စြမ္းအင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကမၻာ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန

 မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ ကာဟိုရာ ဘာဆာဆည္ႀကီးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအမိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ ကာဟိုရာ ဘာဆာဆည္ႀကီးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ေလထုတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ နည္းပါးသည့္ အနာဂတ္ကမၻာ တည္ျမဲေရးႏွင့္
ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို စတင္ရင္ဆိုင္ရန္ ကမၻာ့လူသားမ်ားတြင္
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပို၍လိုအပ္ေနသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား
သည္ပင္ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ပင္မ်ား၊ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရကာတာမ်ားတည္ ေဆာက္၍
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာ ေရကာတာ ျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတ္အားပမာဏမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း
ထုတ္လုပ္သည့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ စုစုေပါင္း၏ ႏွစ္ဆခန္႔ရွိေနသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္း
အႀကီးမားဆံုး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္လည္းျဖစ္ေနသည္။

တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေနအား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားႏွင့္
စုေပါင္း၍ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုပါက
ကမၻာတစ္ဝန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏကို ၂ဝ၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ထက္
ေနာက္မက်ေစဘဲ အနည္းဆံုး ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမို ထုတ္လုပ္ထားရန္ လိုအပ္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ေပးသည့္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္
ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ဆံုးပါးပ်က္စီး မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းဆိုး က်ဳိးမ်ားကို
ႀကိဳတင္မေလ့လာဘဲ ေရကာတာ မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့၍ ေရစီးအလ်ဥ္မ်ား ေျပာင္းသြားၿပီး
အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ငါးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးၾကရသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ေဒသခံမ်ား၏ ရိကၡာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးၾကရသည္။

အာရွ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ဆာဟာရ သဲကႏၲာရ ေတာင္ဘက္ပိုင္း အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၌မူ
ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည္။

သဘာဝအတိုင္း စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္မ်ား မွာလည္း ယင္းႏိုင္ငံေဒသတြင္း ေနထိုင္သူ မ်ား၏
က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒသစီးပြားေရး ႏွင့္ ေဒသေဂဟစနစ္အတြက္လည္း မရွိမျဖစ္
အလြန္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆိုသည္။

အကယ္၍သာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား မပါဝင္ဘဲ
ကမၻာတစ္ဝန္း တည္ေဆာက္ဆဲ ေရကာတာမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တည္ေဆာက္ရန္
စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး ေရကာတာ မ်ားအားလံုးကို တည္ေဆာက္ၿပီးသြားပါက တည္ေဆာက္ၿပီး
သြားသည့္ ယင္းေရကာတာ ႀကီးသည္ ကီလိုမီတာ ၃ဝဝ,ဝဝဝ (၁၈၆,၄၁၁ မိုင္)
ရွည္လ်ားသည့္ ျမစ္ႀကီးမ်ား (ကမၻာႀကီးကို ခုနစ္ပတ္ပတ္စီးႏိုင္သည့္ ျမစ္ႀကီး) ကို
ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

- Project Syndicate

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း