တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဟာင္ေကာင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ ၂ဝ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္

ယခု ေဆာင္းပါးသည္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္း၏ ေနာက္ဆံုး ၿဗိတိသွ် ဘုရင္ခံခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ
ခရစၥပက္တန္၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္ 

ေဟာင္ေကာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ ကာေရးလမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္။ေဟာင္ေကာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ ကာေရးလမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္။

လန္ဒန္ - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကစ၍ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္းရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္အတြ႕အၾကံဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးေနသျဖင့္အခ်က္အလက္
အခ်ဳိ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္က အဆိုပါ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းကို ျပန္လည္ဖတ္႐ႈရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏
သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္မွာ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္သို႔ ျပန္လည္
ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေရာက္ခ်ိန္ အထိ ထိုသံတမန္နည္းပရိယာယ္
ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
အခ်ိန္ဆြဲေသာ ေဆြးေႏြးမႈမရွိဘဲ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ထိုသို႔အခ်ိန္ဆြဲေသာ ဆင္ေျခဆင္လက္တက္မႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္တစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက
လိုက္ေလ်ာလာမႈရွိေအာင္ တ႐ုတ္တို႔က ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွင္းလင္းသိသာလာသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို
အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္ကမ်ားသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
တစ္ခုလံုးကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ရန္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲလွသည္။

ဥပမာျပရလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေလဆိပ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ
ေအာင္ေရႊ႕ဆိုင္းထားျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာေစရန္ အဘယ္ေၾကာင့္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္အထင္မွာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံ
လက္ေအာက္တြင္မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္က ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းကို ျပန္လည္ရယူမႈ လံုးဝၿပီးစီးခ်ိန္မွ
သာလွ်င္အဆိုပါ ေလဆိပ္စီမံကိန္းႀကီးကို ၿပီးဆံုးေစခ်င္သည္။

ဤကဲ့သို႔ အႏိုင္က်င့္သည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေသာ အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္း
လႊဲေျပာင္း ေပးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ လံုးဝပတ္သက္ေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က
မျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ အဆိုျပဳခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ သေဘာ တူထားေသာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊
ဇြန္ ၃ဝ ရက္မတိုင္မီ တ႐ုတ္ စစ္တပ္မ်ား ေဟာင္ေကာင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာရန္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္တို႔သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အရွက္ရေစရန္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္း လႊဲေျပာင္းသည့္
အခမ္းအနားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အျပင္းအထန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ေဝလမင္းသားကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုၿပီး တ႐ုတ္
သမၼတကို ဂါရဝျပဳေစရန္ လိုလားသည္။

 ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းလႊဲေျပာင္းသည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ျပည့္ အလံတင္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္က က်င္းပစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းလႊဲေျပာင္းသည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ျပည့္ အလံတင္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၁ ရက္က က်င္းပစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

အကယ္၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အေလွ်ာ့ အတင္းမရွိဘဲ ပံုေသတင္းက်ပ္သည့္ အက်ဳိး
ရလဒ္မ်ဳိး ေပၚထြက္ခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူမ်ား၏ ကိုးလိုး ကန္႔လန္႔ႏိုင္မႈမ်ားကို
နားဝင္ခ်ဳိစြာျဖင့္ လက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တို႔၏
ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ေဆြးေႏြးရသည့္ သံတမန္နည္းပရိယာယ္ အပါအဝင္ သိျမင္နားလည္မႈ
အေတာ္မ်ားမ်ား၌မူ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေျပာစကားကို မတည္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားၾကည့္ပါစို႔။ ကြၽႏု္ပ္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ ထိုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈကာလအတြင္း
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၄င္း၏ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားက တ႐ုတ္တို႔၏ ပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ
သာလွ်င္ ၄င္းတို႔က ယင္းႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္တံခါးကို အလြန္ေႏွးေကြးစြာ ဖြင့္လွစ္ေပး
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းလႊဲေျပာင္းမႈ ႏွစ္ ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္
ကာလက အတည္ျပဳခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တို႔၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား
ကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခု ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
က်န္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကမူ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းတြင္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္လာမည္ကို
ေစာင့္ၾကည္သင့္ၾကသည္။

အကယ္၍ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဟာင္ေကာင္တြင္ေပးထားသည့္ ကတိစကားမ်ားကို
ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ အျခား နယ္ပယ္မ်ား၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သူတို႔ကို မည္သို႔ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရမည္နည္း။


(ဤေဆာင္းပါးသည္ Project Syndicate က ေဆာင္းပါးရွင္
ခရစၥပက္တန္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

- Project Syndicate

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း