မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ေဆြးေႏြးလို

အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ ဓာတ္ပံု - ေအပီအာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ ဓာတ္ပံု - ေအပီ

မနီလာ - ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ မ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ မက်ဴးေက်ာ္ေရး စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး
အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ထိပ္တန္း သံတမန္မ်ား ႀကိဳးပမ္းၾကဖြယ္ရာရွိသည္။

ေအပီသတင္းဌာနက ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား
အသင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ထုတ္ျပန္မည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ကနဦးမူၾကမ္းတစ္ရပ္တြင္
၄င္းတို႔သည္ အျငင္းပြားေနေသာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္း
မ်ားဟုေခၚသည့္ ကိစၥအတြက္ ကနဦး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းစႏိုင္ရန္ ထိပ္တန္းသံတမန္
မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံမည္ဟု သိရသည္။ ထိုမူၾကမ္းမွာ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္
မူေဘာင္အရ သေဘာတူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အထက္တန္း သံတမန္မ်ားကို သေဘာတူညီထားသည့္
မူေဘာင္တြင္ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္၊ စိတ္ပါဝင္စားစြာျဖင့္ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိမ့္မည္ဟု
သိရသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါမူေဘာင္မွာ တ႐ုတ္ျပည္၏
အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြၽန္းမ်ားအေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပရန္ပ်က္ကြက္ၿပီး
ေစာေစာပိုင္းက သေဘာတူထားသည့္ အေျခခံမူမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း