အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား

အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္တစ္ဦး ေဆးခန္းအတြင္း၀င္သြားသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္။အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္တစ္ဦး ေဆးခန္းအတြင္း၀င္သြားသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္။နယူးေဒလီ - ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္လီလီသည္ ၎၏ပထမေမြးေန႔ကိုက်င္းပေန
စဥ္မွာပင္ အလြန္ ေ၀းကြာေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌မူ အငွား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မိခင္မွာ ကေလး
ကိုမျမင္ရဘဲ ေမြးဖြားေပးလိုက္ သည့္ေန႔ကို မွတ္မိေနသည္။

အျခား အမ်ဳိးသမီးကလႉဒါန္းေသာ မ်ဳိးဥကို အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လိင္တူ ဆက္ဆံေသာ မိန္းမလ်ာစံု
တြဲတစ္တြဲ ကိုယ္စား လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ နယူးေဒလီရွိ Surrogacy Centre India ေဆး
ခန္းတြင္ မီးဖြားေပးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို အေသးစိတ္ရွင္းျပရင္း ဆီတာသာပ ဆိုေသာအငွား
ကိုယ္၀န္ ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးက "ကြ်န္မမ်က္ႏွာ လဲႊခဲ့ရပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

"ကြ်န္မမွာ သားသမီးအရင္းေတြရွိ ေနမွပဲဟာ။ ဒီကေလးကို ဘာျဖစ္လို႔ ေတြ႔ခ်င္ရဦးမွာလဲ" ဟု
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္ ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သူကပာသည္။
မိမိ၏ေသြးသားရင္းခ်ာမ ဟုတ္ဟူေသာ အေတြးမွန္ကိုရင္မွာ ပိုက္ထားရန္ကိုလည္း ေဆးခန္းက
သင္ ျပေပးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

စရိတ္စကအနည္းအက်ဥ္းျဖင့္ ႐ိုးရွင္းသည့္တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ မိဘအျဖစ္သို႔ရယူလိုသည့္
ႏိုင္ငံျခားသားစံုတဲြမ်ား အမ်ားအျပားရွိလာ၍ စီးပြားျဖစ္ အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ
တြင္ အလြန္ေကာင္းေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံကို ေဆးပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တြန္းအားေပး
ၾကိဳးပမ္းေနေသာ္ လည္း ဆင္းရဲသည့္အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား
က ေငြေပး၍ကေလးေမြးေစသည့္ အျဖစ္သည္ အိႏၵိယလူမ်ဳိးအမ်ားအျပား၏စိတ္တြင္ 'ကေလး
ထုတ္စက္႐ံုမ်ား' ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ လူ႔က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရသည္။
ဤလုပ္ငန္းသည္ ယခုအခါႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံ ေက်ာ္လည္ပတ္လုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိ ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံလုပ္ငန္းမ်ားအဖဲြ႕ အစည္းႀကီးက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုတိတ္ဆိတ္သြားေစ ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အိႏၵိယအ စိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားသား
မိန္းမလ်ာစံုတဲြ မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ားကို အငွား ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား မျပဳေစ
ရန္ မၾကာမီကပင္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ ၍ တားျမစ္ခဲ့သျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး သမားမ်ားႏွင့္ ပဋိသေႏၶရ
ယူေပးသည့္ေဆးခန္းမ်ားက ယင္းဥပေဒကို လူ႔အ ခြင့္အေရးခဲြျခားျခင္းဟု ေျပာဆိုေ၀ဖန္ ခဲ့ၾကျပန္
သည္။သို႔ရာတြင္ အငွားကိုယ္ ၀န္လုပ္ငန္းမွာမူ လည္ပတ္ျမဲလည္ပတ္ ခဲ့သည္။

"ကြ်န္မကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အတြက္ ေငြစုခ်င္ၿပီး ကေလးမရႏိုင္တဲ့ မိဘေတြကို ကူညီခ်င္လို႔
အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးတာပါ "ဟု သာပ (၃၁ ႏွစ္)က ေျပာသည္။ ဧၿပီလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးခ်င္ ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေပးသူသည္ ေဒၚလာ ၆,၀၀၀ ကို ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ေဒၚလာ ၂၈,၀၀၀ မွရရွိေၾကာင္း ေဆးခန္းက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ေျပာျပသည္။ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အ
တြင္း သာပသည္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္အတူ Surrogacy Centre India ေဆးခန္းမွ ငွားေပးေသာ
နယူးေဒလီရွိ အိမ္ခန္းတြင္ အျခားကိုယ္၀န္ေဆာင္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေနသည္။

ဒါဂ်ီလင္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္တြင္ ၎၏ ကေလးမ်ားရွိေနၿပီး သူတို႔၏မိခင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနသည္ကို
မသိရေပ။၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ဖြင့္ခဲ့ေသာ ထိုေဆးခန္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကေလး ၂၉၁
ဦးသည္ ကေနဒါ၊ ဩစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအႏွံ႔ အဆိုပါေဆးခန္းေပါင္း ဒါဇင္မ်ားစြာ ရွိၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ၀င္ခြင့္မ
ျပဳခဲ့ေပ။"အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္တာကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသူေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ ကေလးေတြရွိၾက
တယ္။ ကေလးသိပ္ လိုခ်င္ၾကတဲ့ မိဘေတြနဲ႔ သူတို႔ကို ေတြ႕ေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရး
ကို ဘယ္လိုျငင္းႏိုင္မလဲ"ဟု ေဆးခန္းမွဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ရွီဗာနီဆက္ခ်္ ဒက္ဂိုးက ေျပာ
သည္။ဘရာဇီးလ္လူမ်ဳိး လူဇင္ဘတ္ေန မာဆီအာ (၄၀ ႏွစ္) သည္ ကေလးရရန္ သံုးႏွစ္ႀကိဳးစားၿပီး
ေနာက္ ခင္ပြန္းသည္ ႏွင့္အတူ နယူးေဒလီသို႔ ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္း ဂိုးကေျပာသည္။

အငွားကိုယ္၀န္ေဆာင္မည့္ မိခင္ မ်ားကို အာဟာရျဖစ္ေစသည့္ အစား အစာမ်ားစားရန္အေရးႀကီး
ေၾကာင္း ေဆးခန္းက အၾကံေပးစည္း႐ံုးခဲ့ရ ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုက ထို အေတြ႕အၾကံဳကို
ထပ္မံျပဳလုပ္လို ေၾကာင္း ဂိုးကေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္ဥတၱာပရာေဒ့ရွ္မွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မင္ေတာရွားမား(၂၉ ႏွစ္)
သည္ အငွားကိုယ္၀န္ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
"ေငြရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်န္မရဲ႕ ဘ၀ဟာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္"ဟု ရရွိေသာေငြျဖင့္ အိမ္သစ္တစ္
လံုး ၀ယ္ခဲ့ေသာ ကေလးေလးေယာက္မိခင္ က ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း