ကမၻာ့အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္း အမႈိက္ပံုျဖစ္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနပံု။အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေနပံု။

ေကြးယြီ - သင္၏ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာ အေဟာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆဲလ္ဖုန္း အေဟာင္းတစ္ခုကို
သင္ စြန္႔ပစ္လိုက္ ေသာအခါ ဘာျဖစ္သြားသည္ ထင္သနည္း။

၎တို႔မွ အခ်ဳိ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ကုလသမဂၢ၏ မၾကာေသးမီက
ထုတ္ ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပစၥည္းမ်ား
အဓိက စြန္႔ပယ္ရာေနရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ကမၻာေပၚမွထြက္ရွိလာေသာ အီလက္ ထရြန္းနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ နတေ်အန မ်ား၏
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္သာ အဆံုးသတ္သည္ ဟုသိရသည္။ ဤ အီလက္ထရြန္းနစ္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံျဖစ္ ေသာ အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စု စသည္ တို႔မွ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေရာက္ရွိလာရျခင္းမွာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္
မႈကို ပိတ္ပင္ မႈမ်ားရွိ၍ ျဖစ္သည္။ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အဓိက ကုန္ထုတ္
လုပ္မႈဇုန္၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ေကြးယြီၿမိဳ႕ သည္ ကမၻာ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္း အမႈိက္
ပံုႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုေဒသတြင္ လူသိန္းေပါင္း မ်ားစြာ သည္လည္း စြန္႔ပစ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေကာက္ယူေသာ အလုပ္
လုပ္ရာ၌ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။၎ေဒသမွ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အဆိုအရ သူတို
႔ေကာက္ေသာ ပလတ္ စတစ္မ်ားကို Apple, Dell, Hewlett-Packard အပါအ၀င္ ကမၻာ့ အီ
လက္ထရြန္းနစ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အတြက္ အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ား ထုတ္ လုပ္ေပးေနေသာ
တိုင္၀မ္ကုမၸဏီ Foxcom သို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရသည္ ဟုဆိုသည္။

ဤေနရာမွာ ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳ ထုတ္လုပ္ ရာ ေနရာဟုလည္း
ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းစနစ္က်ပါက ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ပင္ ေကာင္းမြန္
ေၾကာင္း ေပက်င္း Greenpeace ႐ံုးခြဲ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္
ထုတ္ျပန္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ စြန္႔ပစ္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဟူ ေသာ ကုလအစီရင္ခံစာတြင္ ေကြးယြီ
ၿမိဳ႕သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္း မႈကို ခံစားေနရသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ထိုအဆိပ္သင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ ဆားကစ္ျပားမ်ား၊ ႔လတ္စတစ္မ်ား၊ ၀ိုင္ယာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ၿပီး
ဟိုက္ဒ႐ိုကလိုရစ္ အက္စစ္ျဖင့္ေဆးေၾကာကာ တန္ဖိုးရွိ ေသာ သတၱဳပစၥည္းျဖစ္သည့္ ႏွင့္ သံတို႔
ကို ျပန္လည္ရယူျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ကို အဆိပ္သင့္သတၱဳမ်ား
ျဖစ္သည့္ ခဲ၊ ႀာရီလီယံႏ်င့္ ကက္မီယံတို႔ သင့္ေစသည္ဟုဆိုသည္။ ေျမ၊ ဗရ၊ ေလတို႔ ဆီသို႔လည္း
ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္ျပာမ်ား က်ေရာက္ေစသည္ဟုဆိုသည္။

ေကြးယြီၿမိဳ႕ရွိ ကေလးမ်ားေသြးတြင္ ခဲဓာတ္ သာမန္ထက္ ပိုမိုပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ ၎ေၾကာင့္
ဦးေႏွာက္ႏ်င့္ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ကို ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎ေဒသရွိ ရႊံ႕ေရအိုင္
မ်ား တြင္ တီဗီမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္နီတာ မ်ားျမဳပ္ေနၿပီး ကြ်ဲမ်ားက တက္နင္း သြားလာေနၾက
သည္။

မ်က္ႏွာျပင္ျပား ႐ုပ္သံဖန္သားျပင္ မ်ားသည္ မာက်ဴရီမ်ားကို အသံုးျပဳထား ရကာ မာက်ဴရီသည္
အဆိပ္သင့္ သတၱဳ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထို မာက်ဴရီမ်ား သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထဲ ေရာက္ရွိ
သြားၿပီး အစားအစာ၊ ႊထူးသျဖင့္ ငါး မ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ေကာက္သည့္ အလုပ္ လုပ္သူမ်ားသည္ ယင္းအလုပ္က ၎ တို႔အေပၚ က်ေရာက္မည့္ အႏၲရာယ္
ကို သိပ္အေလးမထားၾကေပ။

ထိုေဒသ တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားက ထိုအလုပ္ လုပ္ရသည္မွာ သာမန္စက္႐ံုတြင္ လုပ္ ရသည္
ထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေၾကာင္း၊ ဏက္႐ံုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ ခြင့္မရေၾကာင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္
မွာရွည္လ်ား ေၾကာင္းဆိုသည္။သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ရွိလာသျဖင့္ အေျခအေနမွာ ယခင္ေလာက္ မဆိုးေတာ့ဟုဆိုသည္။

ေကြးယြီေဒသသို႔ ဆန္စိုက္ပ်ဳိးရန္လာ ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ကြမ္စီေဒသမွ လယ္သမားအုပ္စုတစ္စု၏
အဆိုအရ ၎တို႔စိုက္ပ်ဳိးေသာ ဆန္မ်ားကိုပင္ မစားရဲေၾကာင္း၊ ေကြးယြိေဒသထြက္ မဟုတ္ဟု
လိမ္ေရာင္းခ်သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီကျဖစ္
ပြားခဲ့ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကား၀ံ့စရာ ကိစၥရပ္မွာ ကက္မီယံ အဆိပ္သင့္
ဆန္မ်ားျဖစ္ေန သည္မွာမဆန္းေပ။

ေကြးယြီၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ ကြာေ၀းေသာ ကြမ္က်ဳိး ၿမိဳ႕တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆန္ႏွင့္
ဆန္ထုတ္ကုန္မ်ား၌ ကက္မီယံပါ၀င္ နငန္း အလြန္ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ Home Appliance Old For New Rebate Program ျဖင့္ စြန္႔ပစ္ လွ်ပ္စစ္
ပစၥည္း စုပံုမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္ခဲ့ရာ အေတာ္ အတန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ က
ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ သယ္ ေဆာင္လာေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကန္႔သတ္
လာႏိုင္ ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာႏ်င့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း
ထုတ္ စြန္႔ပစ္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားလည္း တိုးပြားလာေနသည္ ဟု ကုလသမဂၢက သတိေပးထား
သည္။

ထိုသို႔ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္သည့္ သံသရာ စက္၀န္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ြမနနည စနေခန အဖြဲ႕က
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို အဆိပ္သင့္ဓာတု ပစၥည္း အနည္းႈယ္မွ်သာသံုးရန္
တြန္းအား ေပးထားသည္။ Greenpeace အဖြဲ႕ သည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူ မ်ားကို
လည္း ဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္ မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အလြန္အကြ်ံ လဲ လွယ္မၾကရန္ သတင္း
စကားေပးထား သည္။

(စီအင္န္အင္န္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း