မိုဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတ ီဥကၠ႒ ျဖစ္လာ

ဘီေဂ်ပီပါတီမွ သေဘာထားတင္းမာသူ နာရနဒါမိုဒီ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဘီေဂ်ပီပါတီမွ သေဘာထားတင္းမာသူ နာရနဒါမိုဒီ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ပန္နာဂ်ီ - အိႏိၵယ အတိုက္အခံပါတီ ဘာရာတီယာဂ်နာတာ (ဘီေဂ်ပီပါတီ)၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ
အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ျဖစ္သည့္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး
သမား နာရန္ဒါမိုဒီကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး
ေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ မိုဒီမွာ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရန္ လမ္းပြင့္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္
တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာေနၿပီျဖစ္သည့္ မိုဒီက ဘီေဂ်ပီပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ၏
ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည့္အတြက္ အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဟိႏၵဴအမ်ဳိး သားေရး၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္သူ မိုဒီက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက
အာဏာရလာေသာ ကြန္ဂရက္ပါတီကို အႏိုင္ရေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ၎၏ တရား၀င္တြစ္တာ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ကြန္ဂရက္ပါတီနဲ႔ လြတ္ကင္းတဲ့ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးပါ။
တကယ္လို႔ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံက ကြန္ဂရက္ပါတီကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕
အခက္အခဲေတြအားလံုး ေျဖရွင္းလို႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု မိုဒီက ရာထူးလက္ခံအၿပီး မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္
တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါတီအတြင္း ၎ထက္ ၀ါရင့္ပုဂဳၢိလ္မ်ားက ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒိြဟစိတ္တခ်ဳိ႕ရိွေသာ္လည္း
အိႏိၵယလႊတ္ေတာ္အတြင္း အဓိက အတိုက္အခံျဖစ္သည့္ ဘီေဂ်ပီပါတီက ကမ္း႐ိုးတန္း ျပည္နယ္
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂိုအာျပည္နယ္ တာေလဂါနာၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိုဒီကို ေရြးခ်ယ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘီေဂ်ပီပါတီက မိုဒီကို ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ရက္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ လားလ္ခရစ္ရွနားအက္ဒ္ဗာနီက ပါတီေခါင္း
ေဆာင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎၏႐ံုးမွသတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

အသက္ ၈၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အက္ဒ္ဗာနီမွာ ဘီေဂ်ပီပါတီ၏ အားထားရသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

အက္ဒ္ဗာနီ က ဘီေဂ်ပီပါတီ၏ အစည္းအေ၀းကိုက်န္းမာေရးမေကာင္းဟု တရား၀င္အေၾကာင္း
ျပခ်က္ေပးကာ မတက္ေရာက္ဘဲ ေနခဲ့ၿပီး မိုဒီအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာ ရန္ရည္မွန္းထားေသာ မိုဒီအတြက္ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းက
အေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္၌ အႀကီးအက်ယ္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက မိုဒီ၏ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အတား
အဆီးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွားပါးလာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ဒဏ္ကို အဆက္မျပတ္ခံ
ေနရသည့္ အာရွ တတိယ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသစ္တစ္ဖန္
ျပန္လည္ရယူေပးႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ
မ်ားသိရွိရန္ မိုဒီက အျပင္းအထန္စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။

၎အားေထာက္ခံသူမ်ားက မိုဒီကို ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္အား မၾကံဳစဖူး ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၿပီး ဖြ႕ံၿဖိဳး
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ေခတ္မီအေတြး အေခၚရွိေသာ စီးပြားေရးအကြက္ျမင္သူ
တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဘီေဂ်ပီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ကြန္ဂရက္ပါတီကို အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မိုဒီ၏
အစြမ္းအစႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိေနၾကသည္။

"မိုဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ရင္ သေဘာထားကြဲမႈေတြလည္း ရွိလာမယ္။ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့
သေဘာထားတင္းမာတဲ့ ဟိႏၵဴဂိုဏ္း၀င္ေတြ အဓိကပါ၀င္တဲ့သူ႔ရ ဲ႕ပါတီထဲမွာေတာင္ သူနဲ႔ပတ္သက္
ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္" ဟု နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ မူ၀ါဒ သုေတသနျပဳေရးစင္တာမွ
ဘီဂ်ီဘာဂ်ီးစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုဒီက ႏိုင္ငံေရးအရအေရးပါသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဥတၱရာပရာဒက္ရွ္ႏွင့္ ဘီဟာျပည္နယ္
တို႔ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားကို ၎ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ပါတီမ်ားႀကီးစိုးလ်က္ရွိၿပီး မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ေဒသ
မ်ားျဖစ္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း