အာဆင္းနစ္ပါ ဆန္စားသံုးေနရသူမ်ား သတိထားစရာ

ပါရီ - ဆန္တြင္ အာဆင္းနစ္ပါ၀င္မႈအဆင့္ ျမင့္မားေနျခင္းသည္ မ်ဳိး႐ိုး ဗီဇပ်က္စီးမႈႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔
ကထုတ္ျပန္ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရွိရသည္။ ေသာက္သံုးေရတြင္ သဘာ၀အတိုင္း
ပါ၀င္ေနေသာ အာဆင္းနစ္ေၾကာင့္ လူ႔က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကသည္မွာၾကာၿပီ။

အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏ်စ္ မ်ားက တူးခဲ့
ေသာ ေရတြင္းမ်ားမွေရကို ေသာက္ေနၾကေလရာ အာဆင္းနစ္ပါ၀င္မႈကို ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။

မသန္႔ရွင္းေသာေရတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ေသာစပါးသည္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္တို႔ သံသယ
ရွိခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ယင္းအႏၲရာယ္ကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္မွာမူ ပထမဆံုးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ
မန္ခ်က္စတာတကၠသိုလ္ မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏ်င့္ ကိုလ္ ကတၱားၿမိဳ႕ အိႏၵိယ ဇီ၀ဓာတုသိပၸံ
မွ ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္းၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ႊေနာက္ ဘဂၤလားျပည္နယ္မွ ေက်းရြာ သူ၊ ေက်းရြာသား
၄၁၇ ေယာက္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရြာသားမ်ားအား သူတို႔ဘ၀ေနထိုင္ ပံု၊ ေန႔စဥ္စားသံုးေသာ ဆန္ပမာဏ၊ ခ်က္ၿပီးဆန္နမူနာႏွင့္
၎တို႔၏ ဆီးနမူနာတို႔ကို အေသးစိတ္ေတာင္းယူ စစ္ေဆးသည္။ အစမ္းသပ္ခံရြာသား မ်ားသည္
မတူညီေသာေဒသ ရပ္ရြာသံုးခုမွျဖစ္ၿပီး စားေသာက္ေသာ အစား အစာ အမ်ဳိးအစားတူၾကသည္။

လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနလည္းတူ သည္။ သူတို႔အားလံုး ေသာက္သံုးေရမွ ရရွိေသာ အာဆင္း
နစ္ အဆိပ္သင့္ အႏၲရာယ္မရွိၾကေပ။ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ရြာသား မ်ား၏ ဆီးနမူနာကို
စစ္ေဆးၿပီး Micronuclei ဟုေခၚေသာ ဇီ၀လကၡဏာ အမွတ္အသားကို ရွာသည္။

Micronuclei ဆိုသည္မွာ ီၿဗ ၏ေသးႈယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဆဲလ္တစ္ခု ပံုပြားရာတြင္ ဇီ၀
အမွတ္ အသား ပံုတူမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာအခါ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာအရာျဖစ္သည္။ ဆဲလ္ တစ္ခုသည္
အခ်ဳိ႕ ဇီ၀အမွတ္အသားကို ပံုတူျပဳလုပ္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားလာေလ ကင္ဆာျဖစ္ဖို႔ အလား
အလာမ်ားလာေလျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ Micronuclei အေရအတြက္ ျမင့္မားလာမႈသည္ ကင္ဆာအႏၲရာယ္ကို တိုင္းတာေသာ
ဘာ႐ိုမီတာသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ စားသံုးေသာဆန္တြင္ အာဆင္းနစ္ ပါ၀င္မႈမ်ားေလ Micronuclei
ျဖစ္ေပၚ မႈ အႀကိမ္မ်ားေလျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ဤသို႔ေသာေတြ႕ရွိခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ဳိးသားမခြဲျခား၊ ဗဆး လိပ္ေသာက္သူ/မေသာက္သူ
မခြဲျခား အတူတူပင္မွန္ကန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်
ဂရမ္ ၅၀၀ (၁ ဒသမ ၁ ေပါင္) ခန္႔စားသံုးၾကသည္။

ဆန္ တစ္ကီလိုတြင္ အာဆင္းနစ္ပါ၀င္မႈ ၂၀၀ Microgramme ထက္ ေက်ာ္လြန္ ပါ၀င္ေသာ
ဆန္စားသံုးမႈမ်ားလာလွ်င္ Micronuclei ျဖစ္ေပၚမႈ အႀကိမ္ မ်ားလာသည္။

Nature Group's Scientific Reports ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေလ့လာခ်က္တြင္ စမ္းသပ္
ခံရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာ ကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေနမေပးခဲ့ေခ်။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဆင္းနစ္ပါ၀င္ မႈမ်ားေသာေရျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ စပါး ကို စားသံုးေနသူ လူထု
အတြက္ သတိ ထားစရာေတြ႕ခ်က္တစ္ခုဟု ယူဆရ ေပမည္။ ထိုသို႔ေသာ စပါးကို အဓိကစားသံုး
ေနရေသာ လူထုမွာ ကမၻာေပၚတြင္ သန္း ေလး ငါးရာခန္႔ရွိသည္ဟု သိရွိ ရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဆန္ကို အဓိက စားသံုးသူ သန္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည္ဆို၏။ အဆိုပါေလ့လာခ်က္
အသစ္အရ Microgramme၂၀၀၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ကီလိုထက္ပိုေသာ အာဆင္းနစ္ ပါ၀င္မႈကို
တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဂ်ပန္၊ ပါကစၥတန္တို႔တြင္သာမက ဥေရာပ ႏ်င့္ အေမရိကတိုက္တြင္ပါ
စိုက္ပ်ဳိး သည့္ စပါးမ်ား၌ သိသာေသာရာခိုင္ႏႈန္း တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း