အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ငါးမန္းအမ်ားဆံုးဖမ္းယူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္ကဆို

ပင္လယ္ျပင္၌ ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္း ငါးမန္းဖမ္းဆီးေနစဥ္။ပင္လယ္ျပင္၌ ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စင္း ငါးမန္းဖမ္းဆီးေနစဥ္။

ပါရီ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ငါးမန္းႏွင့္ ငါးလိပ္ေက်ာက္ မ်ဳိးစိတ္ခုနစ္မ်ဳိးကို ကာကြယ္ရန္
သေဘာတူညီ ခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ဥေရာပ
သမဂၢ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ကို ကမၻာ
ေပၚ၌ ငါးမန္းအမ်ားဆံုး ဖမ္းယူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔၏ ငါးမန္းဖမ္းယူမႈမွာ ကမၻာတစ္၀န္းဖမ္း ယူမႈမ်ား၏ ငါးပံုတစ္ပံုေက်ာ္
ရွိေၾကာင္း ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္ (TRAFFIC) ၏အစီရင္
ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အၾကား ဖမ္းယူခဲ့သည္ဟုဆိုသည့္ ငါးမန္းအေကာင္ေရ စုစုေပါင္း၏
၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းနီးပါးကို ဖမ္းယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ စာရင္းတြင္ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္
လ်က္ရွိသည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ေနာက္မွလိုက္သည့္ ငါးမန္းအဖမ္းအမ်ားဆံုး အျခားႏိုင္ငံ မ်ားမွာ အစဥ္လိုက္အားျဖင့္
စပိန္၊ ဌိုင္၀မ္၊ ႊာဂ်င္တီးနား၊ မကၠဆီကို၊အေမရိကန္၊ မေလးရွား၊ ႔ါကစၥတန္၊ ႀရာဇီးလ္၊ ဂ်ပန္၊ ျပင္သစ္၊
နယူးဇိလန္၊ ထိုင္း၊ ေပၚတူဂီ၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ အီရန္၊ သီရိလကၤာ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ
တို႔ ျဖစ္သည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ က က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ ေတာ့မည့္
မ်ဳိးစိတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ၌ ေရာင္း၀ယ္မႈဆိုင္ရာညီလာခံ (ဃႈႊႏွ) က ငါးမန္းႏွင့္ ငါးလိပ္ေက်ာက္
မ်ဳိးစိတ္ ခုႏွစ္မ်ဳိးကို မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့ မည့္မ်ဳိးစိတ္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္း သြင္းလုိက္
ၿပီးသည့္ေနာက္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာကို ေတာင္း
ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ဖမ္းယူေရာင္း၀ယ္မႈတြင္
ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းႏ်င့္ ေရရွည္ လုပ္ကိုင္သြား ႏိုင္မည့္အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ရန္ႏ်င့္ ခ်မွတ္
လုိက္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား အေပၚ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားက မည္ကဲ့ သို႔ လိုက္နာမည္ကို သိရွိရန္
အတြက္ အခ်ိန္ေပးသည့္အေနျဖင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ မွ စတင္
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

လြန္အကြ်ံ ဖမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ငါးမန္းေကာင္ေရမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌
ငါးမန္းေတာင္ ၀ယ္လိုအားေကာင္းသည့္ အခ်က္ ကလည္း အဓိက အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေန သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ငါးမန္းေကာင္ေရ မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းက အဓိက က်သည့္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္ ၿပီး ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးဆက္တစ္ရပ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ငါးမန္းေကာင္ ေရမ်ား ေလ်ာ့
နည္းလာသည့္ အက်ိဳး ဆက္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ဂ်ယ္လီငါး အေရအတြက္ အဆမတန္ မ်ားျပား
လာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ သိပံၸပညာ ရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ငါးမန္းအသား၊ သို႔မဟုတ္ ငါးမန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အဓိက ေရာင္း၀ယ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံ
မ်ားစာရင္း ကိုလည္း ႊြ်ဗၤၤႈဃ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ငါးမန္းေတာင္ပံအဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ႏိုင္ငံမ်ား
မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေမာ္လ္ဒိုက္၊ အိုမန္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုတို႔
ျဖစ္ၿပီး ငါးမန္းအသား အဓိကတင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ နမ္မီးဘီး ယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊
ပနားမားႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာထဲတြင္ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားသကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး ေျဖရွင္း ရန္ လိုအပ္သည့္အေၾကာင္း အထူး တလည္ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္လည္း ပါရွိသည္။

မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕မွာ ဖမ္းယူသူ မ်ား၏ အဓိကပစ္မွတ္ထား
ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ္လည္း တူနာငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားက အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ဖမ္းမိခဲ့ ျခင္းမ်ားလည္း
ရွိသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း