ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စိမ္းျပာေရညိႇ

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ စိမ္းျပာေရညႇိမ်ား။ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ စိမ္းျပာေရညႇိမ်ား။

ဘန္ေကာက္ - ဘန္ေကာ က္ ၿမိဳ႕ ဟိုတယ္ တစ္ ခု ၏ ေခါ င္ မိုးေပၚ တြင္
ေနေရာင္ေအာက္၌ ပူစီ ေဖာ င္း ေလး မ်ားထေနေသာ အစိမ္း ေရာ င္ အရည္ မ်ားထည့္ ထား
သည့္ စည္ဒါ ဇင္ ေပါင္း မ်ားစြာကို ၿမိဳ႕ျပ စို က္ ပ်ဳိးေရး လု ပ္ငန္း၌ ေနာက္ ဆံုးဆန္း သစ္ တီ
ထြ င္မႈ တစ္ရပ္ အျဖ စ္ ေတြ႕ျမ င္ ေနရသည္။

စားသံုး၍ ရသည့္ စပီ႐ူ လို င္း နားေခၚ ယင္းစိ မ္းျပာ ေရ ညိႇမွာ အသားအစား ထိုးအေန ျဖင့္
ေရရွ ည္ အက်ဳိးျဖ စ္ ထြ န္း ေစမည့္ ပ႐ိုတိန္း ရင္း ျမ စ္ ကိုလည္း ေပးစြ မ္း ႏို င္ သည္။ စည္
မ်ားထဲရွိ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇမ်ားကို ပက္ဆာကြန္ ထာ ၀ီးယုခ်ာကြန္က ရက္သတၱ တစ္ ပတ္ လွ်င္
သံုးႀကိမ္ ထုတ္ယူ လ်က္ ရွိ သည္။

"ဒီ ေရ ညိႇ ေတြက ႏႈန္း အရမ္း ျမန္ ပါတယ္။ ပံုမွ န္ အေန နဲ႔ ကေတာ့ ၂၄ နာရီ ေလာ က္မွာ
ႏွစ္ ဆျဖ စ္ ေန ပါၿပီ" ဟု ပက္ဆာကြန္က ေျပာသည္။ ၎မွာ ဘန္ေကာ က္ ၿမိ ဳ႕၏ ေခါ င္ မိုးမ်ား
ေပၚ တြင္ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇ စို က္ ပ်ဳိးသည့္ လု ပ္ ငန္း လု ပ္ ကို င္ ေနသည့္ ႏညနမြေငေ ကု မၸ ဏီ
မွ ၀န္ထမ္း တစ္ ဦး ျဖ စ္ သည္။

"ဒီ စိ မ္း ျပာ ေရ ညိႇမွာ ပ႐ိုတိ န္း ဓာ တ္နဲ႔ အာဟာ ရဓာ တ္ ေတြ ႂကြယ္ ၀စြာ ပါ ရွိၿပီး ေဘးအႏၲ
ရာယ္ လည္း ကင္း ရွ င္း ပါ တယ္" ဟု ၎က ေအအက္ ဖ္ ပီ သို ႔ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။ "ေရ ညိႇ
နဲ႔ အသား ကို ယွ ဥ္ ၾက ည့္ မယ္ ဆိုရင္ အမဲသား တစ္ ကီ လို ဂရမ္ ရဖုိ ႔ အတြက္ ရက္သတၱ
ေျခာ က္ ပတ္ ၾကာမွာ ျဖ စ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇ စို က္ ပ်ဳိးမယ္ ဆို ရင္ ေတာ့
တစ္ပတ္ အတြင္း တစ္ကီ လို ဂရမ္ ရရွိ ႏို င္ပါ တယ္" ဟု ပက္ဆာကြန္က ဆိုသည္။

က် န္း မာ ေရး ကို အေထာ က္ အကူ ေပး သည့္ အစား အေသာ က္ ဆို င္ ရာ ပါရဂူမ်ားက
စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇကို ထိပ္တန္း အစား အစာ တစ္ ခုအျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထားၿပီး ကမၻာတစ္ ၀န္း
၌လည္း စိမ္းျပာ ေရ ညိႇကို လူႀကိ ဳက္ မ်ားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

စိ မ္း ျပာ ေရ ညိႇမွာ ရာစု ႏွ စ္ မ်ားစြာ ၾကာ ေအာင္ အေရးပါ အရာေရာ က္ သည့္ အစား အစာ
ရင္း ျမ စ္ တစ္ ခု အျဖ စ္ တည္ ရွိ ေန ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ စားနပ္ ရိ ကၡာ ႏွ င့္ စို က္ ပ်ဳိးေရး
အဖြဲ႔ (FAQ) မွ ႐ိုစာ ႐ို လီက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

"ဒီ စိ မ္း ျပာ ေရ ညိႇက မကၠဆီ ကို ႏို င္ ငံ မွာ ရွိတဲ့ တက္စ္ကိုကို ကန္ ႀကီးထဲမွာ သဘာ၀
အေလ် ာက္ ရွ င္ သန္ ေပါက္ ပြား ေန ၾက တာ ျဖ စ္ ပါတယ္။ ဒီေရ ညိႇေတြကို အင္ကာ
လူ မ်ဳိးစု ေတြက စားသံုးၾက ပါ တယ္။ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇကို အေနာက္ အာ ဖရိ ကမွာ ရွိတဲ့
ခ်ဒ္ ေရ ကန္ ႀကီးနား က ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာလည္း ရွင္ သန္ ေပါ က္ ပြားတာ
ေတြ႕ရၿပီး စိမ္းျပာ ေရ ညိႇက လူအမ်ားႀကီးအတြက္ ပ႐ိုတိ န္း ဓာ တ္ ေတြ ေပး စြ မ္း ေနတဲ့
ရင္းျမ စ္ တစ္ ခု လည္း ျဖ စ္ ပါတယ္" ဟု ႐ိုစာ ႐ို လီက ေအအက္ ဖ္ ပီ သုိ ႔ ေျပာ ၾကားခဲ့
သည္။

သို ႔ေသာ္လည္း ယူရစ္ အက္ စစ္ အေျမာ က္ အျမား ထြ က္ ရွိ ေစသည့္ စိမ္းျပာ ေရ ညိႇ ေၾကာင့္
ေဂါက္ ေရာ ဂါ ေ၀ဒနာ ခံ စား ေန ရသူမ်ားတြင္ က်န္း မာ ေရး ျပ ႆနာ မ်ား ျဖ စ္ ပြား ႏို င္
ေၾကာ င္း ႏ်င့္ စပီ႐ူ လို င္း နား ကို မစားသံုးမီ ယင္း၏ ေကာ င္း က်ဳိးႏွ င့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို လူေတြ
သိ ရွိ ထား ရန္လို ေၾကာင္း ၎က သတိ ေပး ေျပာ ၾကားထား သည္။

ဟိုတယ္တစ္ခု၏ ေခါင္မိုးေပၚမွစည္မ်ားထဲမွ စိမ္းျပာေရညႇိမ်ား။ဟိုတယ္တစ္ခု၏ ေခါင္မိုးေပၚမွစည္မ်ားထဲမွ စိမ္းျပာေရညႇိမ်ား။

"သ င့္ အေနနဲ႔ အာဟာ ရနဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ သတင္း အခ် က္ အလက္ တခ်ဳိ႕ေတာ့ သိဖို ႔လို အပ္
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆး၀ါး ကုသမႈ လုပ္ မေန ရတဲ့ လူ ေတြ အတြ က္ ေတာ ့ အဆင္ ေျပ မွာ ျဖ စ္
ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ဘန္ ေကာ က္ရွိ အထပ္ျမ င့္ အေဆာက္ အအံု မ်ား၏ ေခါ င္မိုး
မ်ားမွာ သင့္ေလ် ာ္ သည့္ အပူ ခ်ိ န္ ႏွင့္ ေနေရာ င္ ျခ ည္ ရရွိ မႈတို႔ေၾကာင့္ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇ စို က္
ပ်ဳိးရန္ ႏွင့္ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇ မ်ား ေပါ က္ ပြားရွင္ သန္ ရန္ အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ေနရာ မ်ား
ျဖ စ္ သည္။

အဆို ပါ ေရ ညိႇမ်ားမွာ အလင္းေရာင္ စြ မ္း အား ျဖင့္ ကာဗြ န္ ဒို င္ ေအာ က္ ဆိုက္ ဓာ တ္ ေငြ႕မွ
အစာ ခ် က္ လု ပ္ သည့္ လု ပ္ ငန္း ကိုလည္း လုပ္ ေဆာ င္ ေပး ကာ ကာ ဗြ န္ ဒို င္ ေအာ က္
ဆို က္ ဓာတ္ ေငြ႕ေလွ် ာ့ခ် မႈ ကို အကူ အညီ ေပးသည္ ဟု စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇ ကို ေထာ က္ ခံ သူ
မ်ား က ေျပာသည္။

"စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇက သက္သတ္ လြတ္ စား သူ ေတြနဲ႔ တိရစၦာ န္ အသက္ နဲ႔ မကင္း တဲ့ အသံုး
အေဆာ င္ ေတြကို သံုးစြဲ ျခ င္း မွ ေရွ ာင္ ရွားသူ ေတြ အတြက္ အထူးေကာင္း ပါတယ္။ သူ႔မွာ
အင္တီ ေအာ က္ဆီ ဒင့္ ေတြ လည္း အမ်ားအျပား ပါ ၀င္ပါတယ္။ စိမ္း ျပာ ေရ ညိႇက ခႏၶာကိုယ္
တြ င္း သန္႔စင္ မႈ အတြ က္ လည္း ေကာ င္း ပါ တယ္" ဟု EnerGaia ကု မၸ ဏီမွ နည္းပညာ
စီ စဥ္ ၫႊ န္ ၾကားသူ တစ္ ဦး ျဖစ္သည့္ ဒဲရက္ခ္ ဘလစ္ဇ္ က ေျပာ သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း