ေျမာက္ကိုရီးယားအက်ဥ္းေထာင္ ငရဲခန္းမ်ား ကုလသမဂၢစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြင့္ခ်

ယုန္ဆီတကၠသိုလ္၌ ကုလသမဂၢစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးခံေနေသာ ဂ်ီေဆာင္ဟို။ ဓာတ္ပံု ေအအက္ဖ္ပီယုန္ဆီတကၠသိုလ္၌ ကုလသမဂၢစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးခံေနေသာ ဂ်ီေဆာင္ဟို။ ဓာတ္ပံု ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - အက်ဥ္း သား ေဟာ င္းမ်ား၏ ျပန္ လည္ ေျပာ ျပ ခ် က္အရ ေျမာက္ကို ရီးယား
အက်ဥ္း ေထာ င္ မ်ားတြင္ အက်ဥ္း သား မ်ားအား ေနစဥ္ ညႇဥ္း ဆဲ သတ္ ျဖ တ္ မႈ မ်ားရွိ ေန
ေၾကာင္း ေတာင္ ကိုရီး ယား ၿမိဳ႔တာ္ ဆိုးလ္တြင္ ဖြင့္ လွ စ္ထား သည့္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္း
စစ္ ေဆး ေရး ေကာ္ မရွ င္က ဩဂု တ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။

ေျမာ က္ ကို ရီးယားသည္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ေဖာက္ ဖ် က္ က်ဴးလြ န္သည္ ဟု အစြပ္ စြဲ ခံ ေန
ရလင့္ကစား ႏိုင္ငံ တြင္ လူ႔အခြ င့္ အေရး ကိ စၥမ်ားကို ပညာရွင္ မ်ားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က စံုစမ္း စစ္
ေဆး ျခ င္း မွာ ယခုအႀကိ မ္ ပထမဆံုးျဖစ္ သည္။

ေျမာ က္ ကို ရီးယားသည္ ေကာ္မရွင္ ၏ထု တ္ ျပ န္ ခ် က္မ်ား မမွန္ ကန္ဟုသာ ျငင္း ဆို လို က္
ၿပီး စံုစမ္း စစ္ ေဆး သူမ်ား ကို အဆက္အသြယ္ မလု ပ္ ခဲ့ ေပ။ ယခုအခါ ေတာင္ ကို ရီးယား တြင္
ေနထို င္ေသာ ေျမာက္ ကိုရီးယား ျပည္ ေျပးမ်ားက အက်ဥ္း ေထာ င္ အတြင္း အက်ဥ္း သား တစ္
ဦး၏ လက္ေခ် ာင္း ျဖ တ္ေတာ က္ ခံ ရပံု၊ အက်ဥ္း သားမ်ား အား ဖားသားကို အတင္းအက် ပ္
စား ခိုင္း ပံု၊ ရင္ေသြးႈယ္အားသတ္ရန္ မိခင္ အား အက်ပ္ ကို င္ပံု စေသာ ႏွလံုးေသြး ပ် က္ ဖြယ္
ကိုယ္ေတြ႕မ်ားကို ေျပာျပ သည္။ ရွ င္ ေဒါ င္ ဟြ တ္သည္ ခ်ဳပ္ စက္တစ္လံုး လက္မွ မေတာ္တဆ
လြ တ္ က် ခဲ့၍ လက္ညႇိ ဳးတစ္ ေခ် ာင္း အျဖ တ္ ခံ ရသူ ျဖ စ္သည္။

သူ႔ကို အက်ဥ္း ေထာ င္ အတြင္း အေဆာင္ အမွတ္ (၁၄) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ အသက္ေဘး
မွ လြတ္ ေျမာ က္ ရန္အတြက္ မိခင္ ႏွ င့္ အစ္ ကို တို႔ကို ရဲလက္ သို ႔ အပ္ ခဲ့ သူျဖ စ္ သည္။

ရွင္သည္ ေျမာက္ ကို ရီးယား၏ လူသိအမ်ားဆံုး ျပည္ ေျပး တစ္ ဦး လည္း ျဖ စ္ရာ ကြပ္ မ် က္
သူ တို႔က သူ႔မိခင္ ႏွ င့္ အစ္ ကို တို႔ကို သတ္ျဖ တ္ ပံုကို သူ႔အား အတင္းအက် ပ္ ၾက ည့္ ႐ႈ ေစ
ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္း စစ္ ေဆး ေရး ေကာ္ မရွ င္ အဖြဲ႕သာ လွ်င္ ေျမာက္ ကို ရီးယား၏ လူ႔အခြ င့္
အေရးမ်ားကို ထိန္း သိ မ္း ကာ ကြယ္ ေပး ႏို င္မည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖ စ္ မည္ဟု
ယံုၾက ည္ ေန သည္။ ခန္႔ မွ န္း ခ် က္ တစ္ ခုအရ ေျမာက္ ကို ရီးယား အက်ဥ္း ေထာ င္မ်ား၌
အက်ဥ္း သား ေပါင္း တစ္သိ န္း ခြဲမွ ႏ်စ္ သိန္း အထိ ရွိေနသည္။ အက်ဥ္း သား အမ်ား အျပားမွာ
အာဟာ ရ ခ်ဳ ိ႕တဲ့ ေန သူ မ်ား ႏ်င့္ ေသဆံုးသည္ထိ အခိုင္း ခံ ေန ရသူ မ်ားျဖ စ္ သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွ စ္ တြင္ ေထာင္ ဒဏ္ က် ခံ ရခ်ိ န္ မွစ၍ မစို႔မပို ႔စား ခဲ့ ရသည္မ်ား၊ ႊစားအစာ မ်ားထဲမွ
ဖားဆားနယ္ မ်ားကို ကိုရီးယားသူ ဂ်ီဟြ န္ေအ (၃၄ ႏ်စ္) က မိမိ အမွတ္ ရေန ေသး ေၾကာင္း
ေကာ္မရွ င္ ကို ေျပာ ျပ သည္။ "လူ တို င္းဟာ မ်က္ လံုးေတြ ေဟာက္ ပက္နဲ႔ အက်ဥ္း သား
ေတြ အား လံုးဟာ တိရစၦာ န္ ေတြ အတို င္းပဲ။ အေရခြံ ဆုတ္ ၿပီး ဆားနဲ႔ နယ္ ထားတဲ့ ဖားဆား
နယ္ ေတြကို ပလတ္စတစ္ အိ တ္ နဲ႔ ထည့္ၿပီး အက်ႌၾကယ္ သီး ေတြမွာ ခ်ိတ္ ထားၾက တယ္။

အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ ကင္ဟြက္က အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္ေျပာျပစဥ္။အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ ကင္ဟြက္က အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္ေျပာျပစဥ္။

သူတို႔ ဖားဆား နယ္ ကို စား ၾက တယ္၊ ကြ်န္မလည္း ဒါကို ပဲ စားတယ္" ဂ်ီဟြ န္ ေအ၏ စကား
သံမွာ တိုးညင္း သြားသည္။ ပင့္သက္ တစ္ ခ် က္ ႐ိႈ က္ သြင္း လို က္ ၿပီးေနာက္ လံုျခံ ဳေရး တပ္
ဖြဲ႕၀င္ မ်ားက ကေလးမိ ခင္ တစ္ ဦးကို အက်ပ္ ကို င္၍ ကေလးအား သတ္ခို င္း ပံုကို အေသးစိတ္
ေျပာ ျပ ျပ န္ သည္။

"အဲ ဒီ တု န္းက ေမြးကင္းစကေလးကို ကြ်န္မ ပထမဆံုးျမင္ ဖူး တာပါ။ ကြ်န္မ ေပ်ာ္သြားမိတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေျခသံေတြ ႐ု တ္ တရက္ ၾကားရခ်ိ န္ မွာပဲ လံုျခံ ဳေရး အဖြဲ႕၀င္ တစ္ ေယာက္ ၀င္လာ ပါ
တယ္။ ကေလးကို ေဇာက္ ထိုးကို င္ၿပီး ေရဇလံု တစ္ ခု ထဲ ကို ႏွ စ္ ခ် ခို င္း တယ္။

"က ေလး မိ ခင္က အသက္ခ် မ္း သာ ေပး ဖို႔ လံုျခံ ဳေရး သမားကို ေတာင္းပန္ ရွာ ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ လံုျခံ ဳေရးက သူ႔ကို ႐ို က္ တာ ေၾကာင့္ တုန္ယင္တဲ့ လက္ေတြ နဲ႔ ကေလးကို ေဇာက္
ထိုးကို င္ၿပီး ေရထဲ ႏွ စ္ ခ် လို က္ ရပါတယ္။ ငိုသံ ေတြ စဲ သြား ပါၿပီ။ ကေလးေသ သြားေတာ့
ေရပူ ေပါ င္း တစ္ခု ေနာက္ ဆံုးတက္ လာ တာ ေတြ႕လို က္ ရပါတယ္။ သူ႔ကို ကေလးလာ
ေပးတဲ့ အဘြားႀကီးကပဲ ကေလးကို ညင္ညင္သာ သာနဲ႔ လာယူသြားတယ္" ဦး ေဆာင္ ေ၀ဖန္
လႈ ပ္ ရွားသူအမ်ား က ေျမာက္ ကို ရီးယား၏ အုပ္ ခ်ဳ ပ္ မႈ စနစ္ကို ျပဳျပ င္ ေျပာ င္း လဲ ေစ လို
ၾက သည္။

ေခါင္း ေဆာ င္ မ်ားကိုလည္း အျပည္ ျပ ည္ ဆို င္ ရာ တရား႐ံုး (ICC) တြင္ စြဲခ် က္ တင္ စစ္
ေဆး လိုၾကသည္။ ကုလသမဂၢ စံုစမ္း စစ္ ေဆး ေရး ေကာ္ မရွ င္ကမူ ေလာေလာ ဆယ္ တြင္
ယင္း သို ႔ေဆာ င္ ရြ က္ရန္ မျဖစ္ ႏို င္ ေသး ဟု ဆို သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း