အတိုက္အခံမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အာဏာရပါတီဖ်က္သိမ္းေရး၊ႀကိဳးပမ္း

သပိတ္စခန္းတစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ မိန္႔ခြန္းေျပာျပီးေနာက္ ေထာက္ခံေနၾကသူမ်ား။သပိတ္စခန္းတစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ မိန္႔ခြန္းေျပာျပီးေနာက္ ေထာက္ခံေနၾကသူမ်ား။

ဘန္ေကာက္ - ထိုင္းအတိုက္အခံ ဆႏၵျပသူ မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္ကုန္က
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ႀကိဳးပမ္းမႈ
တစ္ခုကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔က စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း လေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ စစ္တပ္က
အာဏာ သိမ္းယူရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲအားပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏ်င့္ အာဏာရပါတီကို ဖ်က္သိမ္း
ေပးရန္ အတိုက္အခံဒီမိုကရက္ပါတီ ၏ ေရွကေနတစ္ဦးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ
တရား႐ံုးသို႔ အသနားခံစာတင္ခဲ့သည္။

"ဒီအသနားခံစာက ေရြးေကာက္ပြဲကို ပယ္ ဖ်က္ေပးဖို႔၊Puea Thai  ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔နဲ႔
ပါတီအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ေတြကို တာ၀န္ကငါးႏွစ္ၾကာ ရပ္စဲထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဗီရက္ကာ
ေလယာဆီရီက တရား႐ံုးထဲသို႔အ၀င္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အသနားခံစာတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ယင္လပ္က ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနမႈ မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု
အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပေပးခဲ့သည္။

"အာဏာသိမ္းတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားတာမ်ဳိး ကြ်န္ေတာ္တို႔ လံုး၀မျမင္ခ်င္ပါ
ဘူး" ဟု အတိုက္အခံဆႏၵျပသူမ်ားက ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔
တြင္ မဲ႐ံုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ မဲလာေပးသူမ်ားကို မဲမေပးႏိုင္ရန္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားျပဳ
လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂ်န္ပီဆာကီက ထိုသို႔
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵနယ္ အားလံုး တြင္ ဆႏၵမဲေပးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မၿပီးမခ်င္း ေရြးေကာက္ ပြဲအာဏာပိုင္မ်ားက
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုး
သို႔ ၎တို႔၏ တိုင္တန္းမႈမွာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာမႈအေပၚ အဓိက အေျချပဳသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္ပါတီ၏ေရွကေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား စုေ၀းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လက္ပစ္ဗ့ုးျဖင့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္မည္စိုး၍ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳတြင္
အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းကလည္း အလြန္အေရးပါသည့္ မီဒီယာကို ပိတ္ပင္ဟန္႔
တားရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏ်င့္ အစိုးရ လိုလားသည့္သတင္းမ်ားကို ပိုမိုထြက္ေပၚေစ ရန္
ႀကိဳးစားခဲ့သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ
ဒီမိုကရက္မ်ားက အခိုင္အမာ ေျပာဆိုသည္။

"ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဗီရက္ကာလာယာဆီရီက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္
ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာၿပီး အာဏာရေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗီရက္က စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေရးေပၚဥပေဒကို
အသံုးျပဳျခင္းမွာ တရား ၀င္ေၾကာင္း ဏကနေ ႊ့ေင ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူကဆိုသည္။

အစိုးရဖြဲ႕ရန္ လံုေလာက္သည့္ လူဦးေရရရွိေရးအတြက္ ေႏွာင့္ယွက္ခံခဲ့ရ၍ မဲမေပးျဖစ္ခဲ့သည့္
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲေပးႏိုင္ ရန္ ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္မခ်င္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ အစိုးရက အိမ္
ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

"ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဆိုရင္ ေရြး ေကာက္ပြဲကို တစ္ရက္တည္း က်င္းပရမွာျဖစ္ပါ တယ္။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး" ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အကာ
နက္ပရြမ္ဖန္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း