အျငင္းပြားဖြယ္ ျပည္နယ္သစ္ သတ္မွတ္မႈကို အိႏၵိယအစိုးရက အတည္ျပဳ

နယူးေဒလီ - ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္မည့္ အျငင္းပြားစရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ အိႏၵိယအစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေႏြဦးရာသီ၌
က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္လာ
ေသာ ေဒသမ်ားကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေစေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ တီလန္ဂါနာျပည္ နယ္သစ္တည္ေထာင္ပါက အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ေပၚႏိုင္
ေသာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အစိုးရ
အဆက္ဆက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္ရာ အင္ဒရာ
ပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္လိမ့္မည္။

ဂူးဂဲလ္ႏွင့္ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္အပါအ၀င္ ထိတ္ထိတ္ႀကဲ IT နည္းပညာရပ္မ်ား စတင္ထြက္ေပၚရာ ေနရာ
ျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္ဒရာပရာဒက္ရွ္ ျပည္နယ္က စီးပြားေရး
အရ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ အုပ္စုမ်ားကဲြထြက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ယင္းေဒသ လက္ေအာက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ ထိပ္တန္း
ေရာက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟိုက္ဒရာဘတ္ ရွိေနျခင္းက တီလန္ဂါနာျပည္နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္သြားတာ၊ စီးပြားေရးအရ ခြ်တ္ျခံဳ
က်သြားတာေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မထင္ဘူး" ဟု လႊတ္ေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ဆန္ေဂ်းဂ်ဟာက အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ၿီႊဠ သတင္းတြင္ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

အတိုက္အခံတို႔ေၾကာင့္ အင္ဒရာပရာဒက္ရွ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈမ်ား အစပ်ဳိးေနေသာေၾကာင့္
ကာလၾကာရွည္ကတည္းက ေတာင္းဆိုေနသည့္ ျပည္နယ္သစ္ တည္ေထာင္ေရးကို ၿပီးခဲ့သည့္
ဇူလိုင္တြင္ အာဏာရကြန္ဂရက္ပါတီက လိုက္ေလ်ာၿပီးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဗဟိုအစိုးရ ဘက္မွ ၀န္ႀကီးသံုးဦးကလည္း ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္စာမ်ားတင္ခဲ့သည္။

ယင္းႏုတ္ထြက္စာမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္က်ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
အတြင္း ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ထိေရာက္မႈ မရွိေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္ဆိုေသာ
အေစာပိုင္းကတည္းက ရန္လိုေနသည့္ ကြန္ဂရက္ပါတီ လက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲမ်ားအေၾကာင္း
အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

တီလန္ဂါနာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၂၉ ခုေျမာက္ ျပည္နယ္ ျဖစ္လာရန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အျမင္ ရွင္းလင္းမႈရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ထိမရကိုင္မရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ တီလန္ဂါနာေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္
အတိုက္အခံမ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီကက်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

တီလန္ဂါနာ တည္ေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဒသတြင္း၌ မဲအသာရႏိုင္သည္ဆိုေသာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ကြန္ဂရက္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္ဒရာပရာဒက္ရွ္တြင္
အရွိန္ျမင့္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်ားၾကား ရလဒ္မွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း
သတိေပးထားသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း