အလုပ္ထြက္ႏႈန္းမ်ားလွ်င္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည္အကဲခတ္ရန္ လုိအပ္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္းတြင္ သာမန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး
အျခားလုပ္ငန္းမ်ား နည္းတူလစာ ေပးထားႏုိင္ပါလ်က္
၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္မႈ မ်ားလာလွ်င္
အလယ္အလတ္တန္း မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
အျပဳအမူကုိ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မၾကာေသးမီကထုတ္ေ၀သည့္ Harvard Business ...

» အျပည့္အစံုသို႔

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ယြန္ ၁၀၀ တန္အသစ္ ထုတ္

ယြန္ ၁၀၀ တန္အတုမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ကုိ တားဆီးရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရက
ယြန္ေငြ ၁၀၀ တန္ အသစ္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ
၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း