တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ယြန္ ၁၀၀ တန္အသစ္ ထုတ္

ယြန္ ၁၀၀ တန္အတုမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ကုိ တားဆီးရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရက
ယြန္ေငြ ၁၀၀ တန္ အသစ္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ
၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း